Smarta Hem

Smart termostat för ditt element från Somfy

För Tahomas ekosystem

Som­fy fort­sät­ter med pro­duk­ter för det smar­ta hem­met och släp­per en ter­mo­stat för ele­ment. Priset lan­dar på 999 kro­nor och då får du möj­lighet att sät­ta en speci­fik tem­per­atur som du önskar ha i ditt rum som sedan ter­mostat­en med hjälp av ele­mentet försök­er upprät­thål­la.

Vidare kän­ner den av om ett fön­ster öpp­nas och kan dra ner tem­per­a­turen tem­porärt samt har barn­sky­dd samt att den ser till att motion­era sig lite ibland så den inte fast­nar bland allt järn­rikt var­m­vat­ten. Du kan automa­tis­era via Som­fys Tahoma-sys­tem anti­n­gen enskilt eller ihop med hun­dratals andra enheter från oli­ka tillverkare. Det gör ock­så att du kan styra den med Alexa eller Google Assis­tant.

Somfy Smart Radiator

Tänk på att göra din research innan du installer­ar ter­mostater som ändrar eller till och med stänger av och på vär­men mer ofta då inte alla sys­tem mår bra av det.

Via Som­fy.

Kommentarer