Recensioner

Smarta klockan från Lenovo håller koll åt dig

Din bästa kompis på sängbordet för dig som inte använder mobilen

Klock­ra­dion fanns förr i tiden bred­vid allas sän­gar men för en allt­mer tynande till­varo nuför­tiden. Leno­vo Smart Clock Essen­tial kom­binerar alarmk­loc­ka med en smart hög­ta­lare och gör det bra.

Jag till­hör kat­e­gorin män­niskor som vill ha en kloc­ka bred­vid sän­gen med tydli­ga siffror som vis­ar tiden oavsett tid på dygnet. Vak­nar jag till mitt i nat­ten så vill jag snabbt se vad klock­an är utan att behö­va fäk­ta med armar­na för att min Apple Watch ska visa tiden eller fum­la efter mobilen och försö­ka se tiden här. Nix, en hed­erlig och gär­na snyg­gt des­ig­nad larmk­loc­ka kom­mer alltid att finnas bred­vid min säng. Min förs­ta var av mär­ket Ronex och köptes någon gång i slutet på 70-talet och sedan dess har jag bytt med jäm­na mel­lan­rum. Den jag tyckt rik­tigt bra om på senare år är Xiao­mi AI Smart Alarm Clock som med sin stil­re­na design pas­sat in bra.

Lenovo Smart Clock Essential

Leno­vo Smart Clock Essen­tial är en min­dre vari­ant av deras tidi­gare larmk­loc­ka med en inbyg­gd touch screen. Lille­bror har dock ingen pekskärm utan en tydlig dis­play som vis­ar aktuell tid, veck­otid, väder­lek och tem­per­atur. Du kan stäl­la in dis­playen så att den dim­mas på nät­ter­na vilket är en fördel. Leno­vo har dock utru­stat sin min­dre larmk­loc­ka med en inbyg­gd rös­tas­sis­tent som stöder Google Assis­tent, nat­t­lam­pa och en USB-ingång på bak­si­dan. Den är klädd i grått tyg som påmin­ner en del om det som finns på en Google Home Mini.

Användbarhet och funktionalitet

Du läg­ger till alarmk­lock­an direkt i appen Google Home så det finns ingen dedik­er­ad app här men det återkom­mer vi till. I Google Home syns den som en hög­ta­lare och du kan där stäl­la in equal­iz­er och volym­nivå, det finns oli­ka nivåer av ljudet, en för hög­ta­laren och en för sig­nalen som väck­er dig. När du väl installer­at din Leno­vo Smart Clock Essen­tial finns det en hel del inställ­ningsmöj­ligheter att göra så att den pas­sar dig på bäs­ta sätt. Alarm kan stäl­las in anti­n­gen direkt på klock­an eller via ett enkelt röstkom­man­do. Du kan ha två oli­ka alarm akti­va och det går även att stäl­la in om det ska väc­ka dig alla dagar eller bara vardagar.

Leno­vo Smart Clock Essen­tial har fyra fysiska knap­par upp­till, sänk volym, öka volym, snooza och stäng av larmet. De är diskre­ta och syns nätt och jäm­nt mot klock­ans tex­tilk­läd­da höl­je som ger ett trevlig intryck. Bak­till finns en inbyg­gd LED-lam­pa som funger­ar som nat­t­lam­pa om du vill ha den­na aktiv på nat­ten (går att stän­ga av). Den inbyg­g­da belysnin­gen bör­jar ock­så lysa lite innan larmet ringer på mor­gonen för att, antagli­gen ge dig ett skönare upp­vak­nande. Den­na funk­tion verkar dock inte gå att stän­ga av vilket är lite dumt. Det finns även en fysisk knapp bak­till så du kan stän­ga av mikro­fo­nen och bred­vid den­na finns en USB-ingång som läm­par sig bra om du behöver lad­da mobilen under natten.

Lenovo Smart Clock Essential

Det finns en hel del inställ­ningar i appen men jag hade gär­na sett att det fanns en dedik­er­ad app som alter­na­tiv. Anled­nin­gen är enkel och du hade antagli­gen fått ut mer av klock­an via en sådan. För gemene man räck­er säk­ert inställ­ningar­na som finns via appen Google Home till men jag är van vid de som finns i Xiao­mi Home-appen för min föregån­gare. I den finns fler möj­ligheter för att anpas­sa och väl­ja sig­naler, stän­ga av larmet en gång samt en hel del annat.

Appinställningar för Lenovo Smart Clock Essential

Appinställningar för Lenovo Smart Clock Essential

Ett bra exem­pel här är att du via Google Home inte kan söka efter firmware-upp­da­teringar till klock­an manuellt. Dessa pushas ut automa­tiskt när servern hos Google tyck­er det är dags. Här hade jag ett prob­lem i bör­jan då den ver­sion jag köpt hade en äldre firmware som inte hade stöd för 24-tim­mars vis­ning. Trots att jag sett att det­ta var möjligt så hit­tade jag inget bra sätt att lösa det på. Men, skam den som ger sig och efter en fab­rik­såter­ställ­ning så lad­das senaste firmware ner till klock­an och då dök rätt alter­na­tiv upp. Lite svagt att det inte framgår infor­ma­tion om det­ta någon­stans, varken hos Google eller hos Lenovo.

Hur funger­ar den som en hög­ta­lare då? Som smart hög­ta­lare med inbyg­gd Google Assis­tent så gör den sitt jobb där jag tes­tat, vilket är bred­vid sän­gen. När du ger ett kom­man­do lyser fyra prickar upp på dis­playens övre del som vis­ar att den lyssnar. Självk­lart går det att stäl­la in voly­men här så att den pas­sar sovrumsmiljön. Att spela lite “for­rest sounds” när du ska sova är avs­lapp­nande och vak­nar du på mor­gonen och vill lyssna på lite musik så fixar den det­ta ock­så. Det ska tilläg­gas att den inte bör använ­das som en hög­ta­lare för att fyl­la ett rum med musik, det går men låter därefter.

Recension: Lenovo Smart Clock Essential

Fördelar

 • Priset (på kampanj riktigt bra)
 • Storleken
 • Tydlig, funktionell display
 • USB-uttag

Nackdelar

 • Hade mått bra av en egen app
 • Få ringsignaler
 • Vill kunna stänga av uppvaknande-belysningen på morgonen då den inte tillför något för mig

Detaljer

 • Processor: Amlogic A113X
 • Bildskärm: 4" LED
 • Minne: 4 GB RAM, 4 GB flash (eMMC)
 • Ljud: 1,5" 3 W-högtalare, 2 × array-mikrofon
 • Mått: (H × B × D) 64 × 121 × 83 mm
 • Vikt: 328 g
 • Uppkoppling: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G dual band, Bluetooth® 5.0
 • I/O-knappar: Mikrofonljud på/av + Volym upp/ned + Uppspelning + Alarm
 • Nattlampa: 31 lumen

Betyg: 4 / 5

Kommentarer