Film & TV

Snapchat tar sikte på datorerna

För första gången utanför appen

Snapchat tar för förs­ta gån­gen sina linser och fil­ter utan­för sin egna app.

Snapchat har pre­cis släppt en dedik­er­ad datorapp som de kallar Snap Cam­era. Pro­gram­met låter folk använ­da sina per­son­li­ga AR self­ielinser inuti andra pro­gram på datorn. Snapchat har ock­så star­tat ett samar­bete med Twitch, det­ta så att stream­ers kan använ­da snapchatlinser sam­tidigt som de strea­mar.

Snap Cam­era som finns till både Win­dows och Mac och låter dig kom­ma åt hela ditt Snapchat bib­liotek med linser och även de linser som andra har gjort via Snapchats Lens stu­dio soft­ware.

När du har installer­at Snap Cam­era kan du väl­ja det som kam­era utgång för andra pro­gram, till exem­pel Skype eller Google hang­out och du kom­mer då kun­na använ­da dina linser med de här pro­gram­men.

Det stream­ers som använ­der snapchatlinser genom twitch kom­mer kun­na erb­ju­da sina föl­jare linser sam­ma linser.

För snapchat så kan det här vara ett smart drag då de för­lorat använ­dare under den senare tiden. Att rida på ryggen utav andra före­tag för att nå en större pub­lik och göra det enklare att bör­ja inte­gr­era med snapchat kan vara det som ge dem en ökn­ing på mark­naden igen

mash­able

Kommentarer