Nyheter

Snart kan du styra Hue med Google Home

På svenska!

Idag via ett pressmed­de­lande med­de­lar Sig­ni­fy att Philips Hue inom kort kom­mer att kun­na styras med Google Home på sven­s­ka. Så från och med den 24 okto­ber kom­mer du kun­na säga fras­er som “Google, däm­pa belysnin­gen i vardagsrum­met”, och myck­et mer.

Andreas Bahnsen, pro­duk­tchef för Philips Hue i Nor­den skriv­er:

Google Home har arbe­tat med Hue i flera år men har hit­tills bara funger­at på engel­s­ka. Att det nu
blir möjligt att använ­da Google Home på sven­s­ka innebär stor upp­grader­ing för våra Hue-sys­tem. De
blir ännu mer använ­darvän­li­ga och bidrar ock­så till att förstär­ka smart home-pro­duk­ter på
mark­naden

Man pas­sar även på att med­dela att om man köper ett Philips Hue-start­paket och en Google-hög­ta­lare så kom­mer Elgi­gan­ten erb­ju­da ett rabat­ter­at pris på det­ta. Erb­ju­dan­det kom­mer att gäl­la från och med den 24 okto­ber när Google Home offi­ciellt lanseras i Sverige.

Kommentarer