Apple

Snart kan du swajpa i YouTube

Uppdateringen kommer nu i veckan

Swa­j­pa, svepa, dra fin­gret — ja kärt barn har mån­ga namn och snart är det dags för YouTube att lansera svepgester i sina mobi­la appar.

Funk­tio­nen kom­mer att fungera så att använ­dare kan svepa åt höger för att se näs­ta rek­om­mender­ade klipp eller till vän­ster för att se ett klipp igen. Funk­tio­nen kom­mer att fungera både i full­skärm­släge och ver­tikalt läge, arbetet med att imple­mentera det­ta ska ha pågått i två år.

Svepgester har bliv­it ett pop­ulärt alter­na­tiv för att nav­ig­era sig både i appar och mobi­la oper­a­tivsys­tem och unge­fär 70 pro­cent av YouTubes trafik kom­mer från mobi­la enheter — så att sli­pa på upplevelsen för tele­fon­er är högt upp på schemat. Upp­da­terin­gen som möjlig­gör svepgester kom­mer att lanseras någon gång den­na vec­ka till iOS och någon info om när det kan kom­ma till Android finns ännu inte.

Via Dig­i­tal Trends

Kommentarer