Recensioner

Sonos Beam — En liten ljudlimpa med stort ljud

Äntli­gen är den här, en ljudlimpa som inte kostar skjor­tan, har HDMI och är rik­tigt trevlig att vila ögo­nen på — Vi har tes­tat Sonos senaste famil­jemedlem, Beam.

Beam är den tred­je pro­duk­ten från Sonos med fokus på vardagsrum­met, utöver Beam så finns Play­base och Play­bar men det­ta är Sonos förs­ta pro­dukt med HDMI-anslut­ning. Med i kar­ton­gen till Beam får vi en ström­sladd, HDMI-kabel samt en adapter för dig som vill använ­da optisk kabel istäl­let för HDMI och en instruk­tions­bok.

Beam, instruk­tions­bok, HDMI-kabel, adapter och ström­sladd.

Instal­la­tio­nen är busenkel, för att kom­ma igång kop­plade vi in Beam till HDMI-porten på TV’n, vik­tigt här är att om du har en så kallad HDMI ARC-port på TV’n så är den att före­dra. Förde­len är då att din van­li­ga TV-kon­troll funger­ar med Beam så du kan använ­da den för att ändra voly­men. I en kom­mande upp­da­ter­ing kom­mer det även gå att röst­styra sin TV med hjälp av Alexa, och då även slå på av TV’n samt höja och sän­ka voly­men. Om du inte orkar vän­ta tills Alexa lanseras i Sverige så går det att ändra till ett land där Alexa har lanser­ats och pro­va funk­tion­er­na redan nu.

https://youtu.be/h2JXTjhFHTY

När Beam är inkop­plad öpp­nar vi Sonos-appen, väl­jer “läg­ga till en enhet” och tryck­er sedan på en parn­ingsknapp på bak­si­dan av ljudlimpan — sen är det klart. Beam går allde­les utmärkt att använ­da som fristående enhet men du kan även läg­ga till Sonos egna SUB, två Sonos One eller två Play:1 och få ett trevligt bioljud.

Trots sin lil­la stor­lek lyckas Beam lev­er­era en trevlig ljud­bild och vi har inte tidi­gare stött på en limpa i sam­ma stor­lek och pris­lapp som kan lev­er­era ett så pass bra ljud som Beam fak­tiskt gör. Filmtit­tande klarar Beam med bravur och dialoger är kristal­lk­lara och action­scener ger ett förvå­nans­värt bra tryck, även stereo-sep­a­ra­tio­nen funger­ar väldigt bra med Beam.

För att ta det hela ett steg län­gre provade vi att kop­pla ihop Beam med två Play:1 som fick åka upp på väggen bakom sof­fan. I Sonos-appen kunde vi på under 15 sekun­der para ihop dom bakre hög­ta­lar­na med Beam och avn­ju­ta sur­round.

Två Play:1 bakom sof­fan är något vi verk­li­gen rek­om­mender­ar för att höja upplevelse ytterli­gare. 

I form av inställ­ningar finns det en hel del vi kan göra, om ljudet inte är helt i synk med det som visas på bilden går det att justera det­ta direkt i appen. Vi kan även bal­ansera våra bakre Sonos-hög­ta­lare genom att ange hur långt ifrån sof­fan dom står. Utöver det­ta kan vi även styra hur starkt ljudet ska vara när vi tit­tar på TV och när vi spelar upp musik i dom bakre hög­ta­lar­na.

Samtli­ga inställ­ningar för Beam och sina andra Sonos-hög­ta­lare görs direkt i Sonos app.

Är det så att du har småbarn som du har käm­pat i tim­mar för att få att som­na eller grini­ga grannar som slår i väg­gar­na så fort det är lite volym så finns det en lös­ning för det med. Det­ta genom att använ­da sig av dom inbyg­g­da funk­tion­er­na Speech Enhance­ment och Night Sound. Speech Enhance­ment förstärk­er dialoger och det funger­ar fak­tiskt rik­tigt bra. Även på väldigt låga voly­mer däm­pas allt bak­grundssurr på det man tit­tar på och man hör väldigt bra vad som sägs. Det andra alter­na­tivet är Night Sound och det funkar så att höga ljud däm­pas medans lite tystare dialoger förhöjs, två funk­tion­er som funger­ar väldigt bra och har använts flit­igt på kväl­lar­na hem­ma hos mig under test­pe­ri­o­den.

Ett tryck på prat­bub­blan i appen aktiver­ar Speech Enchance­ment och ett tryck på månen aktiver­ar Night Sound.

När vi var och träf­fade Sonos beskrev dom Beam som en pro­dukt som läm­par sig bäst i ett litet eller mel­lanstort vardagsrum och för använ­daren som kanske i van­li­ga fall använ­der dom inbyg­g­da hög­ta­lar­na i sin TV. Jag är benä­gen att hål­la med Sonos här och mitt vardagsrum ham­nar i kat­e­gorin mel­lanstort. Beam kan på egen­hand utan prob­lem lev­er­era en fin ljud­bild och fyller utan prob­lem upp mitt vardagsrum. Jag har sedan tidi­gare hela hem­met fullt med Sonos One och Play:1 och Beam är ett trevligt kom­ple­ment även vid musiklyssning. Beams sto­ra fokus är på vardagsrum­met men jag kan helt klart se att kreati­va använ­dare kom­mer plac­era Beam på fler ställen än på TV-bänken.

 

Sum­mer­ing:

Vårt intryck av Beam  är att Sonos har lyck­ats med att ta fram en pro­dukt som kom­mer hit­ta sig in i mån­ga per­son­ers hem. Det som imponer­ar mest med Beam är att trots dess lil­la form­fak­tor och pris­lapp så har Sonos ska­p­at en pro­dukt som inte syn­bart tum­mar på kval­itén, varken när det kom­mer till ljud eller själ­va bygget. Sen med Sonos redan välutveck­lade mul­ti-room-lös­ning får Beam ett stort mervärde i och med att vi kan byg­ga ut sys­temet om man så önskar. Sonos har i vår bok lyck­ats ta fram en pro­dukt som vi inte har något neg­a­tivt att säga om. Så sit­ter du inte med en hög­ta­lar­lös­ning till din TV ännu så kan vi varmt rek­om­mendera att tit­ta när­mare på Beam.

 

Speci­fika­tion­er:

  • Fyra full­skali­ga woofers, en diskant, tre pas­si­va ele­ment, regler­bara bas- och diskan­tkon­troller, fem dig­i­ta­la klass D‑förstärkare, fem fjär­rfältsmikro­fon­er för strål­formn­ing och ekosläck­n­ing i flera kanaler.
  • Mått (H x B x D) 68,5 x 651 x 100mm.
  • Vikt 2,8kg.
  • HDMI, Optiskt ljud via med­föl­jande adapter.
  • Touchkon­troller för volym, föregående/nästa spår, Spela upp/Paus och mikro­fon av/på.
  • Nätverk­sport 10/100 Mbps.
  • WiFi,  2,4 GHz eller 5,0 GHz.
  • Ljud­codecs, PCM-stereo, Dol­by Dig­i­tal och Dol­by Dig­i­tal 5.1
  • Stöd för Alexa (ännu inte lanser­ats offi­ciellt i Sverige).
  • Air­Play 2‑stöd (ännu inte lanser­at, kom­mer nu i som­mar).

Beam lanseras den 17 juli världen över och kom­mer kos­ta 4699 kro­nor men går redan idag att förhands­bo­ka på Sonos hem­si­da.

Vill du spana in vår vide­o­re­cen­sion av Beam kan du göra det nedan:

Kommentarer