Recensioner

Sonos Move — högtalaren som får hela skogen att dansa

Har du kalibrerat ljudet i en skog någon gång?
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för HiFi-klubben

Det mån­ga Sonos-använ­dare knappt vågat hop­pats på har skett — en hög­ta­lare som tar oss län­gre än vad vårat WiFi räck­er.

En Sonos One på steroider

Sonos Move har mer eller min­dre sam­ma design­språk som Sonos övri­ga hög­ta­lare med den klas­siska grillen, for­men, logo­typen och touchk­nap­par på top­pen. Men i bot­ten av hög­ta­laren ser vi något som vi inte är lika vana vid — gum­mi. Vi noter­ar även väldigt snabbt att Sonos Move är en rejäl pjäs och det är snarare Sonos One som ser ut som en nyfödd medlem i famil­jen när vi ställer dem bred­vid varan­dra. På bak­si­dan av Move hit­tar vi tre knap­par där vi kan stän­ga av och sät­ta på hög­ta­laren, byta mel­lan WiFi och Blue­tooth samt en synk-knapp. I bot­ten av hög­ta­laren där själ­va bat­teri­et sit­ter har vi även en USB-C-kon­takt så vi kan lad­da upp bat­teri­et med hjälp av en power­bank. Bat­terier­na skall klara unge­fär 900 laddningar eller tre år innan bat­teri­et bör­jar tap­pa det. Det går emeller­tid att byta och kom­mer även släp­pas att köpa löst framöver.

Med i kar­ton­gen får vi en doc­ka som Move plac­eras i när vi är hem­ma så den står sta­bilt och fint och sam­tidigt även får laddning. Vi får även med en liten för­var­ingspåse till Move som man kan plac­era den i när den ska på utfly­kt utan­för hem­met. När det kom­mer till funk­tion­er så har Sonos Move allt vi kan förvän­ta oss av en mod­ern Sonos-pro­dukt så som Air­Play 2 och stöd för Google Assis­tant och Alexa för de län­der som stöd­jer det  vilket Sverige inte är.

Sonos Move

Vi har aldrig förut kalibrerat en högtalare i skogen

Alla som idag äger en hög­ta­lare från Sonos vet hur under­hål­lande det ser ut när någon ska kali­br­era sina hög­ta­lare med True­play. Vi går runt och sveper i luften med våra tele­fon och på så sätt kali­br­eras hög­ta­laren efter rum­met den är plac­er­ad i.

Med Sonos Move är ju tanken att hög­ta­laren ska fly­t­tas runt ofta och då inte det för­faran­det. Där­för har Sonos nu gett oss Auto­mat­ic True­play som sköter all kali­brering helt automa­tiskt. Så fort Move fly­t­tas och sedan plac­eras ned på en ny plats så kom­mer den automa­tiskt att anpas­sa ljudet efter rum­met eller miljön som hög­ta­laren befinner sig i. Vi har tes­tat det­ta i hem­met, på sto­ra vidöpp­na ängar, i sko­gen, vid lägerelden och kali­brerin­gen tar ca 10 till 20 sekun­der och när den är klar så hörs verk­li­gen skill­naden.

Sonos Move har en bat­ter­i­tid på upp till 10 tim­mar lite beroende på hur högt du spelar och den är IP56-klas­si­fi­cer­ad. Det bety­der att den klarar av låga- och höga tem­per­a­tur­er, snö, regn, damm och eventuel­la sand­stor­mar som kan kom­ma svepan­des på playan. Sonos har även sett till att Move klarar en hel del stö­tar om hög­ta­laren skulle åka ned i marken när fes­ten är igång eller om träd­grenar­na som får vara hög­ta­larsta­tiv under kvällen ger vika.

Sonos Move

De bäs­ta hög­ta­larsta­tiv­en hit­tar vi numera i sko­gen

Så var det ju det här med ljudet

Oavsett hur coolt det är med Auto­mat­ic True­play och att vi äntli­gen kan ta med hög­ta­laren ut i det fria så är ju ändå det vik­ti­gaste hur den låter. Något blind­test behövdes inte göras, det blev uppen­bart direkt vad den nya Sonos-enheten ger oss och det är ett fyl­li­gare, högre och bredare ljud än Sonos One. Har vi Move rel­a­tivt nära oss så känns det i hela krop­pen av basen. Om vi skulle försö­ka jäm­föra ljudet med någon annan av Sonos hög­ta­lare så skulle vi nog säga att den är snäp­pet vas­sare än den numera ned­lag­da Play:3. Move låter bra oavsett om vi har den i hem­met eller på en filt på en äng. Bakom gall­ret så hit­tar vi två dig­i­ta­la klass-D-förstärkare, en nedåtrik­tad diskant, en mid­woofer och fjär­rfältsmikro­fon­er för brusre­duc­er­ing och rös­tas­sis­ten­ter.

Sonos Move

Värd sitt höga pris

Mån­ga har rea­ger­at på pris­lap­pen som i Sverige ham­nade på 4 499 kro­nor. Vi gjorde det vis­serli­gen själ­va och tänk­te att nu har de tag­it sig vat­ten över sitt IP-klas­savsak­nade huvudet. Men efter att ha tes­tat hög­ta­laren och dess funk­tion­er både inne och ute så säger vi bara en sak — allt är för­låtet!

Att kun­na använ­da sam­ma hög­ta­lare inne som ute är gemytligt, när vi kom­mer hem från även­tyret ställer den i dock­an och tryck­er på WiFi-knap­pen på bak­si­dan och så är sak­en audiell biff.

Om du inte har några hög­ta­lare från Sonos hem­ma idag är det inte lika självk­lart, då bör du fungera först och främst vilket ekosys­tem du vill hänge dig åt, men har du däre­mot Sonos i hem­met så är det bara att slå till om du vet med dig att du kom­mer använ­da hög­ta­laren utomhus, eller om du vill kun­na ta med dig bra ljud till som­marstu­gan som sak­nar inter­ne­tup­p­kop­pling.

Det egentli­gen enda neg­a­ti­va vi har att säga om Move är gum­mi­ma­te­ri­alet runt bat­teri­et i bot­ten är en mag­net för skräp och är rätt svår att få ren. Det går inte heller att använ­da mikro­fon­er­na i hög­ta­laren för att pra­ta om det ringer och rös­tas­sis­ten­ter­na kräver även en WiFi-upp­kop­pling. Utöver det­ta är Move en hög­ta­lare som vi utan prob­lem kan rek­om­mendera till alla er som är ute efter en hög­ta­lare som låter bra oavsett vilken miljö ni än befinner er i.

Sonos Move

Detaljer:

  • Pris: Ca 4 500 kro­nor
  • Säljs­tart: 24 sep­tem­ber
  • Ljud: Två dig­i­ta­la klass-D-förstärkare, Fjär­rfältsmikro­fon­er för rös­tupp­fat­tning och brusre­duc­er­ing ‚en nedåtrik­tad diskant, en inbyg­gd mid­woofer
  • IP-klass: IP56
  • Röst­styrn­ing: Ama­zon Alexa (Inte offi­ciellt släppt i Sverige), Google Assis­tant (Ej Voice Match)
  • Touchkon­troller
  • Air­Play 2
  • Blue­tooth 4.2 samt WiFi
  • Bat­ter­i­tid: Upp till 10 tim­mar, utbyt­bart bat­teri
  • USB‑C, bat­teri­et går att lad­da upp med power­bank

 

 

 

 

 

https://youtu.be/pUrBNxs_1DI

Reklam: Köp din Sonos Move hos HiFi-klubben

Kommentarer