Recensioner

Spara steg, pengar och på miljön med smarta termostater

I detta fallet från Tado

En gång i tiden var det fult att vara lat, sedan blev det någon­stans mel­lan neu­tralt och för­sik­tigt pos­i­tiv och vi bör­jade använ­da ordet bekväm. Nu byg­ger vi smar­ta hem för fullt och bekväm­lighet är en dygd. Röra oss får vi göra på gym­met.

Tys­ka Tado har var­it igång ett tag med att göra oli­ka lös­ningar och för några månad­er sedan införde man ock­så Home­K­it-stöd och fick därmed ett kom­plett stöd för de tre sto­ra ekosys­te­men.

Då det finns en hel del oli­ka sätt att vär­ma upp våra hem så finns det ock­så oli­ka kon­trol­lös­ningar.

Tado Esse

Oklart om Tado klarar skic­ka IR-sig­naler genom Esse till luftvärmepumpen som är vid trap­pen.

Luftvärmepumpar

Tado erb­jud­er en för luft­pumpar med stöd för fjär­rkon­troll. Där kom­mu­nicer­ar enheten med hjälp av IR och måste där­för vara inom syn­håll för luft­pumpen. Här kan styra vär­men och kylan täm­li­gen pre­cist via touchk­nap­par på Tado-enheten och via appen samt rösten. Vi kan schemaläg­ga och läg­ga flö­den enligt de invidu­el­la behoven vi har.

Tado räck­er fin­ger för att visa att det är touch, antar vi.

Smart AC Con­trol V3+ kostar runt 900 kro­nor.

Centralenheter

För dig som har en egen cen­tralen­het för att styra vär­men så som exem­pelvis en fjär­rvärmepan­na kan vi ersät­ta den pan­nans ter­mo­stat och få unge­fär sam­ma funk­tion­er som enheten för luftvärmepumpen. Givet att den inte kan gener­era kyla. Utöver appen, rösten, sche­man och scener så finns det möj­lighet att köpa till en kon­trol­len­het som gör att vi kan styra vär­men från ett annat rum eller vån­ing.

Tado Fjärrvärme Panna Esse

Så här ser Peter Esse ut när han ringer Tado och får tråki­ga besked.

En varnin­gens fin­ger dock — att ändra vär­men direkt på pan­nan kan i vis­sa fall inte vara opti­malt och det kan kos­ta en hel del med snab­ba effek­thöjningar. Det finns ock­så värmepan­nor som Tado ännu inte stöd­jer. De i Sverige så van­li­ga Alfa Laval-pan­nor är ett sådant exem­pel.

De är dock myck­et hjälp­sam­ma på sup­port­en och genom att skic­ka in foton på din pan­na så kan du få svar och/eller instal­la­tion­shjälp.

Den­na lös­ning het­er Smart Ther­mo­stat — Starter Kit (v3+): kostar runt 2000 kro­nor med en sekundär kon­trol­len­het för cir­ka 1000 kro­nor.

Tado app

Appen vis­ar tydligt hur det ser ut inomhus på luft­fron­ten.

Elementen

Men då finns möj­lighet att sät­ta en radi­a­torter­mo­stat på var­je enskilt vat­ten­bu­ret ele­ment. Dessa dig­i­ta­la ter­mostater är rik­tigt trevli­ga. Dels sät­ter vi grad­er i stäl­let för att vari­era på en 5 eller 10-gra­dig skala. Då kän­ner den av vär­men i rum­met och anpas­sar hur myck­et värme ele­menten skall utsön­dra. Förde­len med den­na lös­nin­gen är att vi kan ha oli­ka tem­per­a­tur­er i oli­ka rum. Nack­de­len är att det blir rätt kost­samt i sto­ra hus. De kostar för när­varande 800 kro­nor sty­ck och då föl­jer det med en rad oli­ka adap­trar för alla möjli­ga och omöjli­ga ele­men­tkop­plin­gar.

Tado elemenadaptrar

Med sce­nar­i­er och schemaläg­gn­ing är menin­gen att vi skall spara in dessa pen­gar på värmekost­naden då vär­men i huset snabbt kan stän­gas av när vi går hemifrån och delvis i andra delar av huset när vi sover. Lagom till vi kom­mer hem igen eller skall gå ner i köket och sät­ta på mor­gonkaf­fet värms rum­men och huset upp igen.

Tänk dock på att fukt kan bil­das i käl­laren om du lat­t­jar allt för myck­et med av och på där nere. Just luft­fuk­tighet är emeller­tid något de ock­så kän­ner av.

Smart Radi­a­tor Ther­mo­stat — Starter Kit V3+ kostar runt 1200 kro­nor och sedan cir­ka 800 kro­nor per ter­mo­stat.

Apple Watch Tado

Styr Tado-enheter­na med Google Assis­tant via tex Google Home, Alexa eller Apple Home­K­it inlu­sive Siri.

Så styr vi dem i praktiken

Den här recen­sio­nen utgår mer eller min­dre från ett teo­retiskt sce­nario — vi har endast tes­tat lös­nin­gen nu under som­maren och då är hela vår fjär­rvärmepan­na mer eller min­dre avstängd så ele­menten får ingen värme.

Men lös­nin­gen så här långt är så lät­thanterlig att vi fak­tiskt ser mot kallare årstider för att kun­na trim­ma in dem. Fram­förallt ser vi fram emot hur det är att inte behö­va gå och höja och sän­ka ele­menten hela tiden beroende på om det är 0 grad­er eller minus 15 grad­er. (Ja se skåningar… red anm)

Så med radi­a­tor­lös­nin­gen hand­lar det näs­tan utes­lu­tande om automa­tis­er­ing, vi ser få gånger vi fak­tiskt behöver använ­da rösten. Men till luftvärmepumpen där det är mer direkt värme och kyla är det inte fy skam att kun­na läg­ga i sof­fan och be den höja eller sän­ka vär­men en smu­la.

Det skall ock­så bli spän­nande att se hur myck­et ener­gi vi kan spara och med det pen­gar och miljö. Åter­rap­por­ter­ing om runt ett år.

För lägenhetsinnehavare

För dig som bor i lägen­het och vär­men sköts cen­tralt i huset, sam­tidigt som du måste ha alla ele­ment på max för att över­hu­vud­taget slip­pa lig­ga och hut­tra under täck­et på nät­ter­na, finns det dessvärre ingen lös­ning som vi kän­ner till.

Så ock­så när vi går igenom alla tre pro­duk­ter­na från Tado att styra vär­men i vårt hem.

https://youtu.be/OtHIkC2CuD8

Läs mer hos Tado.com.

[highlight]Annons: Köp Tado hos Web­hallen.[/highlight]

Kommentarer