Android

Spotify begraver sin widget

Eller snarare vår widget

I senaste upp­da­terin­gen av Spo­ti­fy till Android finns inte län­gre deras wid­get att läg­ga på hem­skär­men. I stäl­let hän­vis­ar bolaget till att använ­da notiskon­troller­na som kom­mer fram när Spo­ti­fy används.

We always take retir­ing fea­tures in Spo­ti­fy very seri­ous­ly. We’re pour­ing our ener­gy into new ways of cre­at­ing the best expe­ri­ence for our users. You can still eas­i­ly access the same play­back fea­tures as well as infor­ma­tion about what is play­ing through the Spo­ti­fy play­back noti­fi­ca­tion and device lockscreen.

Men prob­lemet med notis­er är att de i grun­den är byg­g­da för att påkalla upp­märk­samhet. Att vi fått ett nytt mail eller med­de­lande från någon av våra med­de­lande­tjän­sten. Eller en upp­da­ter­ing som skall lösas. Vis­sa tele­fon­er har till och med lam­por som lyser när det finns en ny notis.

Där­för är vi flera som avak­tiver­at notis­er­na och helt och hål­let för­l­i­tat oss på wid­geten. En wid­get som nu allt­så har ham­nat hos de säl­la jak­t­mark­er­na.

Övri­ga musik­tjän­ster har kvar sina Wid­gets inklu­sive Apple Music.

Via The Verge.

Kommentarer