Apple

Spotify, Epic Games mfl bildar enad front mot Apple

App Store under press

Spo­ti­fy, Epic Games, Match.com, Deez­er med flera bil­dar en koali­tion för rättvisans kamp mot det onda Apple.

Nu är måt­tet rågat för Spo­ti­fy, Epic Games och en rad andra sto­ra och ännu större bolag och till­sam­mans bil­dar en hope av dem ”The Coali­tion for App Fair­ness” och tar upp kam­p­en mot vad de tyck­er är orättvisa regler när det kom­mer till fram­förallt App Store.

I grun­den hand­lar det om att Apple tar 30 pro­cent av intäk­ter­na (15 pro­cent vid län­gre prenu­mer­a­tioner) vilket dessa bolag inte har lust att beta­la men när det kom­mer till oli­ka regler man inte gillar.

De bolag som är med just nu inklud­er­ar Base­camp, Blix, Blockchain.com, Deez­er, Epic Games, Match Group (Tin­der), News Media Europe, Pre­pear, Pro­ton­mail, Sky­De­mon, Spo­ti­fy, samt Tile. Även en organ­i­sa­tion vid namn Euro­pean Pub­lish­ers Coun­cil som företräder en rad sto­ra mediebo­lag inom Europa är med i samar­betet.

Gemen­samt med flera av dessa bolag är att de själ­va fått kri­tik för att inte vara så där överväldigans charmi­ga mot samar­betspart­ners som är beroende av dem.

Läs mer via appfairness.org.

Kommentarer