Apple

Spotify till iPad får stöd för Split View och Slide Over

What took you so long?

Året var 2015 och Apple lanser­ade Split View till iPad där använ­dare kunde plac­era två oli­ka appar bred­vid varan­dra — nu ett par år senare går det­ta att göra även med Spo­ti­fy.

Var­för det tog lite över tre år för Spo­ti­fy att imple­mentera funk­tio­nen i sin app är högst oklart men nu är den äntli­gen här. Det bety­der att du kan öpp­na till exem­pel Safari och sedan dra upp dock­an i bot­ten och dra Spo­ti­fy till högra sidan av skär­men. Sedan går det att sur­fa runt och sam­tidigt ha full kon­troll på musiken på högra sidan av skär­men.

Spo­ti­fy lade även till stöd för Slide Over vilket funger­ar näs­tan på sam­ma sätt som ovan men istäl­let för att dra Spo­ti­fy till högra sidan släp­per du den bara mitt på skär­men. Då får du som en liten mini-spelare som går att fly­t­ta runt.

Vill du veta mer om hur Split View och Slide Over funger­ar så har Apple ett ped­a­gogiskt klipp som ni kan se nedan:

https://youtu.be/–NMRzugPu8

Via Red­dit

Kommentarer