Film & TV

Spotify vill göra det enklare att hoppa mellan enheter

Det här är riktigt smart

Spo­ti­fy håller just nu på att tes­ta en ny funk­tion som gör att det blir bety­dligt smidi­gare att hop­pa mel­lan oli­ka enheter.

Vi lek­er med tanken att du är på väg hem från job­bet, lyssnar på Spo­ti­fy via din tele­fon, sen när du stiger in innan­för ytter­dör­ren så möts du av en pop-up-ruta på din tele­fon med en frå­ga om du vill fort­sät­ta spela musiken på ditt hög­ta­larsys­tem istäl­let. Exakt det­ta håller Spo­ti­fy just nu på att tes­ta och det funger­ar som så att du stjärn­mark­er­ar högtalaren/högtalarna du vill ska bör­ja spela musiken när du kom­mer hem. Sen när du är i närheten av hög­ta­lar­na näs­ta gång så kom­mer du få frå­gan att lyssna på dem istäl­let. Det­ta ska fungera på alla hög­ta­lare och förstärkare som har stöd för Spo­ti­fy Con­nect.

Väldigt enkel men smidig funk­tion som vi hop­pas läm­nar test­stadi­et inom en snar framtid.

Via Thur­rott

Kommentarer