Smarta Hem

Starta gruppsamtal på din Nest Hub Max

Funktionen rullas ut av Google och stödjer upp till 100 personer

I dessa tider med begrän­sade möj­ligheter till att träf­fas och där mån­ga hän­visas till videosam­tal så släp­per Google nu stöd för grup­p­sam­tal i Nest Hub Max.

Det blir nu möjligt att via Google Meet och din Nest Hub Max ha grup­p­sam­tal med upp till 100 per­son­er och allt du behöver göra är att säga “Hey Google Start/Join a meet­ing”. Utöver det­ta möjlig­görs ock­så funk­tio­nen att hop­pa in i ditt upp­kom­mande möte i din kalen­der genom kom­man­dot “Join my next meet­ing”.

För att det ska fungera krävs ett Google Duo kon­to och du kan se mer i filmk­lip­pet nedan.

Kommentarer