Film & TV

Streaming blir allt mer vanligt i norden

Netflix and chill

Att kun­na se vad du vill, när du vill, hur du vill har bliv­it allt mer pop­ulärt i nor­den och Medi­av­i­sion har nu gjort en analys för att se hur pop­ulärt det fak­tiskt är.

Totalt så finns det ca tio miljon­er akti­va stream­ing-abon­ne­mang i nor­den vilket bety­der att 52 pro­cent av alla hushåll beta­lar för och kon­sumer­ar video via stream­ing. Det­ta är en ökn­ing på 16 pro­cent från för­ra året och totalt rör det sig om 800 000 fler hushåll som i år har ett eller flera stream­ing-abon­ne­mang.

Även omsät­tnin­gen har bliv­it högre bland hushållen då mån­ga gör något som kallas stack­ing. Det bety­der kort och gott att hushållen sam­lar på sig abon­ne­mang från flera oli­ka stream­ing­bo­lag.

Använ­der du någon stream­ingtjänst idag?

Via Dagens Media

Kommentarer