Nyheter

Surfplatta, inte råsaft, om elektronikbranschen får välja julklappsmenyn

När elek­tron­ikbran­schens intresse­or­gan­i­sa­tion med sam­ma namn tar fram årets julk­lapp blir det surf­plat­tan och ingent­ing annat. Det är ett antal butikschefer hos en rad elek­tron­ik- och tele­fonåter­försäl­jare så som Elgi­gan­ten, Netonet och Tre som fått frå­gan om vad de anser blir årets hår­da klapp.

Han­dels utred­ningsin­sti­tut som var­je år är först ut med att förut­spå klap­par­na och som i det när­maste får se som den offi­ciel­la lis­tan i sam­man­hanget spådde surf­plat­tan som num­mer ett för år 2010.

“Tren­der i samti­den kan givetvis säga en hel del och inspir­erar ofta när årets julk­lapp utses. Men om vi utgår från den fak­tiska försäljnin­gen är det föga över­raskande surf­plat­tan som dominerar. När dagens försäljn­ing vägs sam­man med kon­sumenter­nas syn blir surf­plat­tan där­för den solk­lart mest pop­ulära hår­da julk­lap­pen i år.” — Klas Elm VD för Elek­tron­ikbran­schen

Tidi­gare års “hår­da” julk­lap­par från bran­schen.

 • 2012 – Robot­damm­sug­are
 • 2011 – Surf­plat­ta
 • 2010 – Espres­so­maskin
 • 2009 – Hör­lu­rar
 • 2008 – Mini-PC
 • 2007 – GPS-nav­i­ga­tor
 • 2006 – Platt TV
 • 2005 – Dig­i­tal-TV
 • 2004 – MP3-spelare
 • 2003 – Dig­italk­a­m­era
 • 2002 – DVD-film
 • 2001 – DVD-spelare

[source:http://www.elektronikbranschen.se/nyheter/bci-starkare-forsaljning “Elek­tron­ikbran­schen”]

[related]Om HUI får välja[/related]
[dis­play-posts id=“83889” image_size=“thumbnail” orderby=“date”]

Kommentarer