Nyheter

Genomgång och svenska priser Samsungs TV-nyheter för 2019

QLED till (nästan) alla!

Sam­sung pre­sen­ter­ade idag hela sin TV-lin­je för den Europiska mark­naden. QLED är bolagets teknik för att få fram rik­tigt svart svär­ta och är en konkur­rent till OLED-tekniken och kom­mer till ännu fler mod­eller.

Dessa mod­eller för i år är att design­mod­eller­na The Frame och åter­lanser­ade Serif.

Alla mod­eller har för året fått bät­tre och mer pre­cist bakljus vilket utlo­var både dju­pare svär­ta och bät­tre betrak­t­ningsvinkel. Hur myck­et bät­tre är upp till vilken mod­ell du väl­jer. Du har hela lis­tan län­gre ner.

AI är som bekant en grej nådens år 2019 och Sam­sung pratar om sin Quan­tom Proces­sor som skall skala bildens upplös­ning, ljusstyr­ka, bild­kvalitet och även opti­mer­ing av ljudet för att pas­sa det som vi tit­tar på för stun­den.

Alla mod­eller stöd­jer HDR10+, i Sverige får vi stöd för Apple Air­Play 2 och iTunes Movie Store samt Google Assis­tant. Om du kan lura teven att du befinner dig i USA och andra kom­pat­i­bla län­der stöds även Ama­zon Alexa. Själv­fal­l­et finns Sam­sungs egna Bix­by-assis­tent.

Slut­li­gen finns det ännu fler bak­grun­der att väl­ja på i de mod­eller som har det så kallade Ambi­ent-läget, där TV-mod­eller­na extraknäck­er som ström­snål tavla på väggen.

De fles­ta mod­eller bör­jar skep­pas i slutet av mars medan The Frame och Serif kom­mer ut på mark­naden i april.

Längst ner hit­tar du ock­så en videogenomgång av pro­duk­ter­na.

Utbud och priser

RU7105 & RU7305

Dessa finns i upp till 75 tum och nytt för i år i den­na bud­getk­lass är möj­ligheten för mod­ellen att kän­na av vad som är inkop­plat i HDMI-porten och kan styra det med tevens fjär­rkon­troll. Vidare så sät­ter den teven i spel­läge om det är en spelkon­sol som ansluts och anpas­sar bil­drespon­sren till den­na. Det­ta fanns bara i de dyrare ver­sion­er­na tidi­gare. Vidare har de fått blue­tooth så att trådlösa hör­lu­rar kan anslu­tas.

7305 är kur­vad medan 7105 är rak.

Rek­om­mender­at pris: Ca 5500 — 22000 kr beroende på stor­lek.

RU8005

Med RU8005 går priset upp ett snäpp och för det får du en mer avancer­ad pan­el som skall vara bät­tre på rörel­skär­pa (från 55″ och uppåt). Betrak­t­ningsvinkeln lovas vara bät­tre och så även när teven är kop­plad mot en spelkon­sol eller PC.

Med funk­tio­nen Dynam­ic Black Equal­iz­er är det lättare att se vad som hän­der i spels mer mörkare parti­er. Huru­vi­da det är fusk eller inte att lättare se mot­stån­dare som göm­mer sig är upp till var och en.

Pris: Ca 10 000 – 35 000 kr beroende på stor­lek.

Q60R

Vill du ha QLED men har begrän­sad bud­get är det den­na du skall väl­ja. Utöver proces­sor­er och nya sen­sor­er för att bli bät­tre på upp­skalning av mate­r­i­al och anpas­sa ljud och bild efter rum­met så har den även fått mer innehåll för ambi­entläget. Det vill säga när teven extraknäck­er som en tavla.

Pris: Ca 8000 – 40 000 kr beroende på stor­lek.

Q70R

Väl­jer du till Q70R i stäl­let så får du även bät­tre bakljus och bät­tre ljus­fördel­ning då den kan anpas­sa svär­tan och ljus­fördel­nin­gen på bara vis­sa delar av skär­men. Du får ock­så en sep­a­rat woofer för bät­tre ljud. Finns i upp till 82 tum.

Pris: Ca 13 000 – 47 000 kr beroende på stor­lek.

Q80R

Alla är QLED-teves är jäm­li­ka men vis­sa är mer jäm­li­ka än andra. Med Q80R får du ett nytt ljuskon­troll­sys­tem som Sam­sung döpt till Q Ultra Wide Angle och rik­tar bak­grund­sljuset direkt mot fron­ten vilket skall min­imera ljus­läck­or (vi vill ju inte ha några sådana) samt utlo­var ännu mer fan­tastisk svär­ta och motverkar cloud­ing. Betrak­t­ningsvinkeln från sidor­na utlo­vas vara är bety­dligt bät­tre och dessu­tom reflek­ter­ar den min­dre än övri­ga mod­eller, något som Sam­sung döpt till Ultra Black Elite.

Pris: Ca 21000 – 27 000 kr beroende på stor­lek.

 

Q85R

Som ovan men kom­mer med One Con­nect Box så du har bara en sladd mel­lan teven och teve­bänken. Med No Gap Wall­mount lig­ger den kloss-an mot väggen. Fjär­rkon­trollen som föl­jer med är Sam­sungs pre­mi­um­fjärr i met­all.

Pris: 24 000 – 45 000 kr beroende på stor­lek.

Q90R

Flag­gskep­pet utan kom­pro­miss­er. Allt som ovan plus lite till på de fles­ta plan, proces­sorn är fetare, HDR är mer verk­lighet­stro­get och även den­na kom­mer med One Con­nect Box, No-Gap Wall­mount och så är den så klart snyg­gaste av dem alla.

Pris: Ca 27 000 – 55 000 kr beroende på stor­lek.

Q95R

Ok då, det finns en teve som slår till och med Q90R. Med den­na mod­ell får du 8K och det i upp till 60FPS. Teven kan även fås i upp till 98 tum. Teven klarar av allt mate­r­i­al till 8K.

Pris: Ca 50 000 – 100 000 kr beroende på stor­lek.

The Frame 3.0

Tänk Q60R som ser ut som en tavla. Det bety­der allt­så att årets uppla­ga av The Frame baseras på QLED. Här kom­mer även One Con­nect Box och No Gap Wall­mount så du kan få teven att se ut pre­cis som en tavla. The Frame finns även i år upp till 65 tum. Valet av kon­st att “hän­ga på väggen” är utökat till 1 000 sty­ck­en.

Pris: Ca 13 000 – 22 000 kr beroende på stor­lek.

Serif 2.0

Serif återkom­mer i år och även den med QLED. Tv-mod­ellen som ser ut som stående tavla eller målar­duk kom­mer i större stor­lekar än föru­tom och kom­mer nu säl­jas i upp till 55 tum. Serif 2.0 kan även extraknäc­ka som blue­tooth-hög­ta­lare. Den har även NFC så det räck­er med att läg­ga din Android-tele­fon på teven för att bör­ja spela.

Pris: Ca 12 000 – 17 000 kro­nor beroende på stor­lek.

https://youtu.be/vX-GUmMt8t8

Kommentarer