Nyheter

Swiss Arrows — en elegant fönsterhanterare för OS X (utlottning)

[vimeo id=39685997]

Det finns numera ett fler­tal pro­gram för enkel och smidig fön­ster­hanter­ing i OS X. Vi har tidi­gare skriv­it om Bet­ter­Snap­Tool och Moom, och tip­sat om Cinch och Divvy. Senast släpp­ta appen på Mac App Store för det­ta ändamål het­er Swiss Arrows, och utan att egentli­gen kom­ma med något sen­sa­tionellt är Swiss Arrows ändå värd att tip­sa om då det är en bil­lig, ele­gant app som gör det den ska utan trassel.

Klip­pet ovan vis­ar de få men enkla och effek­ti­va funk­tion­er­na som Swiss Arrows erb­jud­er. I prin­cip är det bara en liten pan­el som du får fram med ett val­fritt kortkom­man­do eller genom att klic­ka på iko­nen i dock­an eller menyraden. Pan­e­len vis­ar ped­a­gogiska ikon­er som du kan klic­ka på för att posi­tion­era det akti­va fön­stret på det sätt iko­nen vis­ar. Om du använ­der flera bild­skär­mar kan du ock­så skic­ka fön­ster till dina sekundära bild­skär­mar med kortkom­man­don.

En funk­tion som mig vet­erli­gen inte andra fön­ster­hanter­are har är att du kan spara oli­ka fön­sters posi­tion­er och stor­lekar för snabb åter­po­si­tioner­ing vid ett senare tillfälle. De spa­rade pro­por­tion­er­na visas sedan i sam­ma pan­el där stan­dard­valen finns. Tio oli­ka posi­tion­sin­ställ­ningar finns till­gäng­li­ga som stan­dard, och där­till kan du kan själv spara tio egen-inställ­da posi­tion­er. Du kan ock­så exportera och importera spa­rade posi­tion­er mel­lan Macar, oberoende av skärmup­plös­ning.

Till skill­nad från mån­ga av de andra alter­na­tiv­en för fön­ster­hanter­ing erb­jud­er inte Swiss Arrows “win­dow snap­ping”, d.v.s. att du bara drar ett fön­ster till kan­ten av din skärm för att fäs­ta det där. Istäl­let är det just via pan­e­len, eller kortkom­man­don som du kan stäl­la in i pro­gram­mets inställ­ningar, som du posi­tioner­ar och fäster dina fön­ster.

Swiss Arrows kostar bara 7kr och finns att köpa på Mac App Store.
Swiss Arrows - Daniel Grauers

Utlottning — Rimma och vinn

Vi har fått två pro­mo-koder från utveck­laren av Swiss Arrows som vi kom­mer lot­ta ut. För att delta i utlot­tnin­gen läm­nar du en kom­men­tar i form av ett kort rim på 2–4 fras­er. Rim­met ska slu­ta med orden “Allt om Mac”.

Vi lot­tar på tors­dag kväll fram två vinnare som får varsin pro­mo-kod till Swiss Arrows.

OBS: Kom ihåg att skri­va en giltig epost-adress när du kom­menter­ar, då vin­n­ar­mailet kom­mer skickas till den e‑post-adressen.

Kommentarer