Nyheter

Tävling: Vinn en PNY StorEDGE 128GB (avslutad)

Nu har du chansen att vin­na en PNY StorEDGE på 128GB som vi recenser­ade tidi­gare i veck­an. Per­fekt för dig som har en Mac­book och som vill utö­ka lagring­sutrym­met enkelt och smidigt. Min­net kom­mer i ett case från PNY (övri­ga min­nesko­rt som finns i caset i bilden ingår ej).

Istäl­let för att vi ska sit­ta här och grub­bla fram en rolig tävlings­form tänk­te vi att tävlin­gen ska utgå från era tävlings­bidrags kreativitet istäl­let.

För att ha chans att vin­na det­ta pris vill vi att du kom­mer på en tävlings­form som pas­sar sig för framti­da tävlin­gar av pry­lar här på Array.se. Den som enligt redak­tio­nen kom­mer på den bäs­ta, roli­gaste och mest kreati­va tävlingsidén vin­ner.

Skic­ka in ditt bidrag till [email protected] senast söndag 19/1 2014 klock­an 23:59.

Vinnaren utses av redak­tio­nen senast på tis­dag kom­mande vec­ka i det­ta inlägg.

Som van­ligt gäller våra allmän­na tävlingsvil­lkor.

Vinnare utsedd!

Vi säger grat­tis till Edgar Svens­son som tack vare hans tävlings­förslag vin­ner en PNY StorEDGE på 128GB. Edgars idé är väldigt enkel, men sam­tidigt väldigt rolig:

Någonting jag alltid tänkt när jag med­verkat i diverse tävlin­gar på inter­net där en motiver­ing krävs är ”Äh, det är ingen mening att motivera. Det är ändå bara den som ljuger ihop bäst his­to­ria som vin­ner..”. Så var­för inte fort­sät­ta på det spåret? Var­för inte tillå­ta just lögn­er?

Tänk er att tävlin­gen går ut på att bäst motivera var­för man ska vin­na där det helt enkelt inte är ett krav att his­to­rien är sann. Det­ta kom­mer leda till att den mest kreati­va per­so­n­en kom­mer att vin­na. Därav krävs även att motiverin­gen är väl inrik­tad mot den vinst som står på spel vilket bety­der att kun­skap om vin­sten (pro­duk­ten) krävs för att motiverin­gen ska bli bra. Dessu­tom kom­mer ni som domare få er en hel del goda skratt när ni läs­er igenom alla ”hit­tepå-motiveringar”.

[related]Läs vår recen­sion om StorEDGE[/related]
[dis­play-posts id=“83512” image_size=”thumbnail” orderby=”date” posts_per_page=“5”]

Kommentarer