Nyheter

Telenor börjar sälja iPhone 3G

Telenor iPhone

Via ett pressmed­de­lande, som om möjligt är ännu kortare än det Telia skick­ade ut när det begav sig, med­de­lar nu Telenor att man kom­mer att bör­ja säl­ja iPhone 3G i Sverige, Norge och Dan­mark inom de närm­s­ta månader­na.

Telenor blir allt­så en offi­ciell åter­försäl­jare till skill­nad mot till exem­pel Ven­te­lo som gråim­porter­ar.

Först ut att upp­märk­sam­ma det­ta var Macpro. Man kan redan nu anmäla sig för mer infor­ma­tion hos Telenor.se.

Telia har fram tills nu var­it den enda offi­ciel­la iPhone-lever­an­tören så vi kon­tak­tade dem.

Irene Krohn på Telias presstjänst bör­jade med att för­ty­dli­ga att Telia inte haft någon ensam­rätt och tilläg­ger:

- Vi ser att det gyn­ner hela bran­schen att det finns ett stort antal tele­fon­er och att det gyn­nar mobi­la­datatjän­ster som hel­het. Men vi kän­ner oss tryg­ga med våra attrak­ti­va erb­ju­dan­den.

Kom­mer ni att låta fler säl­ja iPhone på grund av det här?

- Vi har inga nyheter på det här i dagsläget, det får vi återkom­ma till i så fall.

Till Mobil.se svarar Telenors rep­re­sen­tant på frå­gan hur de kom­mer skil­ja sig från Telia föl­jande: 

- Det jag kan säga är att vi kom­mer att ha ett attrak­tivt erb­ju­dande.

I övrigt var det Inga kom­mentar­er som gällde.

Andra om nyheten: omi­Phone, iFunMac­World, Mobil­feberIT24, Resume, Sydsven­skan, DI samt Dn.se

Kommentarer