Bilar

Tesla kan sluta säljas i Sverige

En utredning är igång

Upp­dat­er­at: Ären­det är nu stängt och alla Tes­la fanboys/girls kan andas ut.

Elbi­lar blir allt mer pop­ulärt och Tes­la har gått från att vara en unik bil att se på gator­na till att bli allt mer van­lig på våra sven­s­ka vägar.

SvD skriv­er idag att Trans­port­styrelsen anser att Tes­la inte föl­jer lagen när det kom­mer till hur deras bilar blir upp­dat­er­ade. Mån­ga bilar upp­dat­eras i sam­band med att dom är inne på ser­vice men Tes­la har löst det lite smidi­gare. Om en ny upp­da­ter­ing finns till­gäng­lig till säk­er­hetssys­temet inklu­sive Tes­las Autopi­lot-funk­tion så går upp­da­terin­gen att göra OTA (over the air). Trans­port­styrelsens Ander Gun­ner­ius­son säger till SvD att dessa upp­da­terin­gen inte kan god­kän­nas med nuvarande lags­tift­ning och är utom myn­digheter­nas kon­troll. Därav utred­er Trans­port­styrelsen nu om det ska bli ett säljstopp på Tes­las bilar i Sverige och det­ta kan sträc­ka sig över sex månad­er.

Redan 2015 bör­jade Trans­port­styrelsen utre­da Mod­el S då en reporter tag­it kon­takt med myn­digheten i sam­band med en oly­c­ka. Sam­tidigt släpptes en rad YouTube-filmer där folk provade den nya Autopi­lot-funk­tio­nen med varierande resul­tat sett ur ett säk­er­hetsper­spek­tiv.

Tes­la menar dock att alla upp­da­teringar som kom­mer är inom det så kallade typ­god­kän­nande man har i EU.

Via Teknikens Värld.

Kommentarer