Apple

Tim Cook ber Bloomberg ta ned sin felaktiga artikel

Fake news?

För unge­fär en vec­ka sedan pub­licer­ade Bloomberg en artikel där man påstår att flera sto­ra tech-bolag har bliv­it utsat­ta för spi­onage.

Det­ta ska ha skett genom att ett chipp har planter­ats direkt på före­ta­gens server­hård­vara som sedan ska ha snap­pat upp känslig infor­ma­tion. Enligt Bloomberg så ska chip­pen ha plac­er­ats på mod­erko­rt i tillverkn­ing­sprocessen och det är från tillverkaren Super­mi­cro.

Tim Cook går nu för förs­ta gån­gen ut offi­ciellt och pratar om artikeln i en inter­vju med Buz­zfeed och kräver att Bloomberg ändrar eller tar ned sin artikel. Tim Cook säger att san­ning­shal­ten i artikeln är obefintlig och det­ta påståd­da spi­onage är inget som har hänt hos Apple.

När artikeln blev pub­licer­ad så skrev Apple föl­jande:

“Over the course of the past year, Bloomberg has con­tact­ed us mul­ti­ple times with claims, some­times vague and some­times elab­o­rate, of an alleged secu­ri­ty inci­dent at Apple. Each time, we have con­duct­ed rig­or­ous inter­nal inves­ti­ga­tions based on their inquiries and each time we have found absolute­ly no evi­dence to sup­port any of them. We have repeat­ed­ly and con­sis­tent­ly offered fac­tu­al respons­es, on the record, refut­ing vir­tu­al­ly every aspect of Bloomberg’s sto­ry relat­ing to Apple. On this we can be very clear: Apple has nev­er found mali­cious chips, “hard­ware manip­u­la­tions” or vul­ner­a­bil­i­ties pur­pose­ly plant­ed in any serv­er. Apple nev­er had any con­tact with the FBI or any oth­er agency about such an inci­dent. We are not aware of any inves­ti­ga­tion by the FBI, nor are our con­tacts in law enforce­ment.”

Vill man läsa artikeln som Bloomberg pub­licer­ade kan ni klic­ka er vidare här.

Via The Verge

 

 

Kommentarer