Nyheter

Trump ändrar sig, faran delvis över för Huawei

Får åter igen köpa hård- och mjukvara från amerikanska leverantörer

Den amerikan­s­ka pres­i­den­ten Don­ald Trump med­de­lade idag att Huawei åter igen får köpa kom­po­nen­ter och tjän­ster från amerikan­s­ka bolag. Det bety­der att mobil­divi­sio­nen inte län­gre är hotad av kapad åtkomst till Android och man kan fort­sät­ta köpa proces­sor­er från Qual­comm och så vidare.

Det var för ett par månad­er sedan som USA tog upp Huawei på en lista över före­tag som var svartlis­tade att säl­ja till. Anti­n­gen har det framgått hur myck­et det­ta skadar amerikan­s­ka intressen i och med att Huawei är en av världens störs­ta mobillever­an­tör­er eller så har det förhand­lats bakom stäng­da dör­rar — eller en kom­bi­na­tion. Det skall ock­så sägas att Huawei inte är bort­tagna från lis­tan utan man kan säga att man har fått ett undan­tag från sitt undan­tag och att förhan­dlin­gar kom­mer inledas/fortsättas.

Huru­vi­da Huawei någon­sin kom­mer kun­na ver­ka i USA är en annan fem­ma. Redan innan sålde inte före­taget sina mobil­er i lan­det.

Via: XDA Devel­op­er

https://youtu.be/aFWDR1NlMds

Kommentarer