Nyheter

Två miljoner mobiltelefoner i Sverige används inte

De samlar damm hemma hos dig

Kän­ner du igen dig? Orkar eller vill du inte göra dig av med din gam­la ögon­sten så att den blir lig­gan­des i byrålå­dan där hem­ma.

I en under­sökn­ing Hale­bop har gjort till­sam­mans med Sifo kom­mer det fram att en fjärd­edel av alla sven­skar har en eller flera fungerande mobil­er lig­ger hem­ma i byrålå­dan. Tusen per­son­er i Sifos webb­pan­el har inter­vju­ats i mål­grup­pen 18 till 79 år. Störs­ta bovar­na i dra­mat är män i åldern 18 till 29 som gär­na sam­lar på sig en hög med fullt fungerande mobil­tele­fon­er.

Hale­bop upp­ma­nar nu fler att åter­vin­na eller säl­ja vidare sina tele­fon­er. Idag finns det gott om tjän­ster som kan ta emot din gam­la tele­fon när du inskaf­far ny och beta­lar dig en slant för besväret. Så det kan hjäl­pa både miljön och din ekono­mi.

Käl­la: Hale­bop Pressmed­de­lande.

Kommentarer