Film & TV

Unreal Engine används för att fylla tomma arenor med virtuella fans

Världar möts

I dessa COVID-19-tider har vi kun­nat se hur sänd­nings­bo­lag tag­it till trick för att göra sport­sänd­ningar lite mer som de brukade vara innan pan­demin slog till. T.ex. har Viaplay gjort det möjligt för tittaren att under vis­sa fot­bolls­match­er väl­ja att se sänd­nin­gen med fejkat pub­likljud.

Nu tar amerikan­s­ka Fox Sports det hela ett steg län­gre och använ­der aug­ment­ed real­i­ty-teknik i kom­bi­na­tion med grafik­mo­torn Unre­al Engine för att under direk­t­sän­da base­ball-match­er ska­pa illu­sio­nen av att are­nen är fylld med tio­tusen­tals hur­rande fans.

Pro­du­cen­ter­na kom­mer att kun­na kon­trollera hur full sta­dion är en viss match, vil­ka färg­er de bär och till och med anpas­sa kläder efter vilket väder det är.

Brad Zager, exeku­tiv pro­du­cent på Fox Sports:
“We’re not look­ing to fool any­body, it’s still about the game. But shot-to-shot, when you’re watch­ing a broad­cast, it’s not more notice­able that you’re watch­ing what is nor­mal­ly a broad­cast with fans in just an emp­ty sta­di­um and hav­ing it feel weird — we want to give peo­ple a sense of nor­mal­cy”

Via: The Verge

Kommentarer