Nyheter

UV-sterilisering till din mobiltelefon

Bort med snusket!

Det ZAGG-ägda varumär­ket Invis­i­bleShield lanser­ar UV-ster­ilis­er­ing för mobil­tele­fon­er.

Invis­i­bleShield UV San­i­tiz­er är en låda där du kan plac­era din mobil­tele­fon i, som sedan elim­inerar 99,99 pro­cent av bak­terier­na med hjälp av UV ljus pre­cis som nam­net skvall­rar om. Det går ock­så utmärkt att ster­ilis­era andra småsak­er som ryms i lådan — nyck­lar, kred­itko­rt och hör­lu­rar.

Den lil­la lådan kan ta emot mobil­er på upp till 6,9 tum. Priset lig­ger på 499 kro­nor och går att köpa på deras hem­si­da eller via sven­s­ka åter­försäl­jare.

ZAGG har på senare tid fokuser­at på att hål­la våra enheter rena och i ett pressmed­de­lande säger Europachefen för ZAGG, Gavin Slevin:

“Vi vill hjäl­pa våra kun­der att hål­la sig sky­d­dade mot de skadli­ga bak­terier­na de möter dagli­gen. Mobil­tele­fon­er­na är med över­allt i våra liv och blir där­för en käl­la till bak­terier. Att desin­fi­cera en tele­fon kan vara besvärligt och krä­va rengöring­spro­duk­ter som inte alltid rek­om­menderas av tillverkar­na och som kanske inte heller täck­er tele­fo­nens svåråtkom­li­ga områ­den. Invis­i­bleShield UV San­i­tiz­er ska­pades för att hjäl­pa till att lösa det­ta prob­lem”.

Kommentarer