Sponsrat inlägg

Vad är en ultrabook och är det något för dig?

Smidigt!
Hela detta inlägg är en annons för Huawei

Myck­et har hänt i utveck­lin­gen av bär­bara dator­er! Vi benar ut om en ultra­book är den rät­ta datorn för dig och vil­ka förde­lar som finns med tun­na bär­bara dator­er.


Vad är en ultra­book och är det något för mig? Ultra­book är ett sam­lingsnamn för den kat­e­gori av bär­bara dator­er som är bland de tun­naste och lät­taste på mark­naden sam­tidigt som de inte gör avkall på pre­stan­dan. En ultra­book är i sto­ra drag en lätt och myck­et porta­bel dator som klarar det mes­ta där det näs­tan blir enklare att selek­tera ut vad den inte läm­par sig för.

En ultra­book pas­sar dig som En ultra­book pas­sar inte dig som
Job­bar med web­baser­ade sys­tem Spelar tun­ga och högup­plös­ta spel
Job­bar med med Office-paketet Job­bar med avancer­ad vide­o­redi­ger­ing
Job­bar med enklare bil­dredi­geringar
Arbe­tar med andra Win­dowspro­gram och appar
Reser myck­et eller tar med dig datorn ofta

Mångsidig

Ultra­booken är en mång­sidig dator som läm­par sig bra både för kon­tor­sar­bete, plugg eller bara surf hem­ma i sof­fan. Allt hand­lar egentli­gen om vad du ställer för krav. Avsak­naden av kraft­ful­la dedik­er­ade grafikkret­sar gör ultra­books min­dre lämpli­ga för gamers som vill spela tun­ga AAA-tit­lar med max­i­mal upplös­ning eller dig som arbe­tar med tun­ga vide­o­redi­ger­ing­spro­jekt. Dessa använd­ning­som­rå­den kräver ofta en pre­stan­da som skulle gener­era mer värme än vad som kan tyglas i ett chas­si tunnare än 2 cen­time­ter. Vilket led­er oss in på frå­gan, hur myck­et pre­stan­da får man plats med i dagens ultra­books och hur har utveck­lin­gen sett ut de senaste åren?

Mer processorkraft, samma energiförbrukning

När det kom­mer till proces­sor­er och pre­stan­da i dator­er så är det alltid en kamp mot vär­men. Ju mer pre­stan­da man vill krä­ma ur en proces­sorkrets desto mer värme kom­mer den att gener­era. Den vär­men måste ledas bort för att inte proces­sorn ska över­het­tas eller att pre­stan­dan ska påverkas neg­a­tivt. Så anti­n­gen måste chip­til­lverkare utveck­la sin tillverkn­ing­steknik så att proces­sor­chip­pen blir ännu mer energi­ef­fek­ti­va eller så får man vara kreativ med sina kylar­lös­ningar. Kan man göra både och, ja då ser man pos­i­tiv utveck­ling i både energiför­brukn­ing och pre­stan­da.

För att hål­la vär­men i schack i Mate­book X så har Huawei en helt fläk­tlös kyl­ning som led­er vär­men från proces­sorn vidare via gångjär­net och upp på bak­si­dan av skär­men. Det gör datorn helt tyst och håller den svalare även vid hög belast­ning och du slip­per kän­na att du stek­er knä­na när du använ­der datorn på språng.

Visste du att…

På cir­ka 5 år har proces­sor­er för ultra­books dub­bler­at antalet kärnor (från 2 till 4) sam­tidigt som tur­bofrekvensen ökat med över 50%. Trots det­ta har kret­sar­na bibehål­lit sam­ma max­i­mala TDP-värde/en­ergiför­brukn­ing på 15W.

Den sto­ra skill­naden mel­lan en äldre gen­er­a­tions lap­top-proces­sor jäm­fört med en ny är att den senare är snab­bare medan energiför­bruknin­gen håller sig på sam­ma nivå eller lägre vid sam­ma belast­ning. Det innebär i prak­tiken att dina doku­ment, web­bläsare och andra pro­gram lad­dar snab­bare sam­tidigt som proces­sorn inte drar mer energi/batteri jäm­fört med tidi­gare ver­sion­er.

Mod­er­na ultra­book-dator­er klarar trots sin slim­made design av allt van­ligt kon­tor­sar­bete med Office-paketet eller lik­nande tjän­ster likväl som stu­den­tens behov av att ha fler­talet flikar uppe i web­bläsaren sam­tidigt som du skriv­er en upp­sats och lyssnar på spo­ti­fy och kör en enklare bil­dredi­ger­ing för inlämn­ing­suppgiften.

Energieffektiv och rapp processor

Huawei Mate­book X använ­der med en tionde gen­er­a­tio­nens Intel Core i5-10210U-proces­sor med 4 kärnor och en bas­frekvens på 1,6 GHz. När du väl behöver pre­stan­dan så finns den där och proces­sorn kan ste­gra upp till en tur­bofrekvens på 4,2 GHz.

Fler funktioner i mindre dator?

Genom kon­tin­uerlig opti­mer­ing och effek­tivis­er­ing av krets­de­sign och tillverkn­ing­steknik har inte bara proces­sor­er utan övri­ga kret­sar i dator­er bliv­it både snab­bare och mer energi­ef­fek­ti­va. Fak­tum är att pre­stan­dan i dagens ultra­books räck­er så långt att dator­tillverkare kun­nat läg­ga mer fokus på design och använ­darvän­lighet. Vilket myn­nat ut i bland annat föl­jande fram­steg.

  • Mer skärm med min­dre skärm­ra­mar och högre upplös­ning
  • Större touch­pads med smartare teknik
  • Effek­ti­vare bat­terier och snab­bladdning­steknik
  • Opti­mer­ade oper­a­tivsys­tem och skräd­darsy­dd mjuk­vara
  • Mul­ti­anslut­ningar som med ensta­ka por­tar lev­er­erar bred funk­tion­alitet

Visste du att…

Dagens ultra­books har mån­ga gånger en skärmup­plös­ning med dubbelt så mån­ga pixlar jäm­fört med de några av de mest pop­ulära ultra­book-dator­erna från 2015. Det innebär inte bara en skar­pare bild utan ock­så större arbet­sy­ta.

Mycket skärmyta i ett kompakt och produktivt format

Huawei Mate­book X använ­der en 13-tums 3:2 ‑skärm med en 3000×2000 upplös­ning som täck­er 90% av lock­ets yta med en pix­elden­sitet på 278 PPI och 400 nits max­i­mal ljusstyr­ka. Det högre 3:2‑formatet är fram­taget för att främ­ja pro­duk­tivitet och till­sam­mans med en LTPS-pan­el för min­dre bat­ter­iför­brukn­ing klarar Mate­book X upp till 9 tim­mars kon­tor­sar­bete på en laddning. Skulle du behö­va top­pa upp bat­teri­et så fixar den med­föl­jande snab­blad­daren att lad­da hal­va bat­teri­et till 50% på 30 minut­er.

Touch­paden i Mate­book X har nu ock­så en inbyg­gd vibra­tion för att ge dig en hap­tisk feed­back och ett annat pro­duk­tivitets-ess i rock­är­men hos Mate­book X är stödet för Huawei Share. Huawei Share gör det möjligt för dig med en Huawei-tele­fon att dela skär­men från tele­fo­nen till datorn, dra och släp­pa fil­er mel­lan enheter­na, skic­ka och svara på med­de­landen från datorns tan­gent­bord, ringa videosam­tal och dela ut tele­fo­nens inter­ne­tanslut­ning.

Gårdagens anslutningar och framtidens nätverk

Dagens slim­made lap­tops har utmaningar med fysiska anslut­ningsmöj­ligheter och kräver allt som oftast en eller flera donglar, adap­trar eller oli­ka kon­vert­er­are för att kun­na kop­pla in tex. en extra skärm eller pro­jek­tor. Sam­tidigt så har USB‑C kon­tak­ten kom­mit att bli en mång­facetter­ad port som kan skic­ka och ta emot både laddning och data som bild och ljud.

Även om vi önskar att alla mötes­rum­men i vårt avlån­ga land hade ”one cable dock­ing” via USB‑C. Så är du i mån­ga fall fast med att använ­da äldre por­tar och kon­tak­ter. Är ni sedan hela före­taget på plats som ska dela på, vad som förhopp­n­ingsvis i alla fall är Wi-Fi 5 får man vara glad för den lil­la upp­märk­samhet man får från routern.

Visste du att…

Wi-Fi 6 använ­der en teknik som kallas Orthog­o­nal Fre­quen­cy-Divi­sion Mul­ti­ple Access, OFDMA förko­r­tat, som gör det möjligt för accesspunk­ten att skic­ka och ta emot data från flera enheter sam­tidigt. Kort sam­man­fat­tat bety­der det snab­bare respon­stider och mer band­bredd till alla anslut­na enheter i nätverk som har mån­ga enheter anslut­na till en och sam­ma accesspunkt.

Mate­book X kör dock­n­ing till en ultra­bred skärm med en kabel via den med­föl­jande adaptern.

Var redo för alla konferensrumskontakter och morgondagens Wi-Fi

Oavsett om du behöver full­stor HDMI, VGA, USB‑A eller USB‑C så finns de att till­gå via den med­föl­jande dock­an till Huawei Mate­book X som nu även har stöd för laddning via USB‑C så du kan av kom­plett dock­n­ing via en ensam kabel. Mate­book X har även dub­bla inbyg­g­da mikro­fon­er som tar upp tal från upp till 5 meters avstånd är du ock­så säk­er på att du och dina kol­le­gor hörs ordentligt under möten.

När det kom­mer till trådlösa anslut­ningar så har långt från alla upp­dat­er­at till accesspunk­ter med Wi-Fi 6 men Huawei har framtidssäkrat Mate­book X med stöd för Wi-Fi 6 så att den är redo för näs­ta gen­er­a­tions mer effek­ti­va trådlösa nätverk.

Ultrabooks blir mindre och lättare

Design och utseende är för mån­ga en vik­tig aspekt hos en bär­bar dator. Det hand­lar inte endast om att datorn ska vara snygg utan att du som använ­der din dator både hem­ma, och på job­bet eller skolan ska kän­na att datorn är skön att hål­la i och bekväm att använ­da.

Exakt vilken for­m­givn­ing och färg som är bäst är en högst per­son­lig frå­ga men något som är en gemen­sam fördel för alla lap­top-använ­dare är låg vikt och så utrymme­sef­fek­tiv design som möjligt för att öka mobiliteten och därmed använ­dan­det.

En intres­sant obser­va­tion är att dagens ultra­books är cir­ka 20% lättare, 25% tunnare jäm­fört med de tun­naste och lät­taste ultra­book-dator­erna från 2015. Trots att de prester­ar bät­tre och har län­gre bat­ter­i­tid.

Mindre än ett A4 papper och väger endast 1 kilogram

Chas­sit på Huawei Mate­book X är tillverkad ur ett sty­cke met­all och hela datorn väger endast 1 kg. Måt­ten sett till pre­stan­da och använ­darvän­lighet är imponerande och ihopfälld är datorn min­dre än ett A4 pap­per och endast 13,6 mil­lime­ter tunn vid sin tjock­aste punkt.

Sam­man­fat­tat så kan vi kon­stat­era att de senaste årens utveck­ling inom seg­mentet ultra­books så har inte bara dator­erna bliv­it tunnare och lättare utan ock­så pre­standamäs­sigt snab­bare med flera proces­sorkärnor och högre klock­frekvenser fast med sam­ma energiför­brukn­ing som tidi­gare. Pre­stan­dan är idag till­räck­ligt bra för att dator­tillverkare ska kun­na fokusera på att få plats med mer teknik på min­dre yta, som tex. Bät­tre kyl­ning, mera lagring, större touch­pads och mer tak­ti­la och håll­bara tan­gent­bord vilket gör använ­darup­plevelsen bät­tre och vi kan bli mer effek­ti­va med våra bär­bara dator­er.

Vad tyck­er du är den vik­ti­gaste utveck­lin­gen som skett inom lap­tops de senaste åren?

I den­na artikel har vi använt Huawei Mate­book X som ett exem­pel på en dator i ultra­book-kat­e­gorin. Klic­ka här om du vill veta mer om Mate­book X och hur den funger­ar.

Kommentarer