Smarta Hem

Vad är Thread och hur fungerar det?

En genomgång av Thread och varför så många pratar om det just nu

Thread har näm­nts då och då i oli­ka hemau­toma­tions­fo­rum de senaste åren och har då beskriv­its som något bra och rev­o­lu­tionerande. Det har dock inte dykt upp några kon­sument­pro­duk­ter i större utsträck­n­ing som fått fart på utveck­lin­gen. Men, när Apple pre­sen­ter­ade Home­Pod mini för ett tag sedan så visade det sig att den­na smar­ta hög­ta­lare skulle lev­er­eras med stöd för just Thread.

Helt plöt­sligt verkar det hän­da en hel mas­sa. Före­tag som Eve och Nanoleaf berät­tar glatt som sina plan­er på att stöd­ja Thread. Eve kom­mer att släp­pa ett antal firmware­up­p­da­teringar till sina nyare pro­duk­ter (de som är äldre ser tyvärr inte ut att få stöd) och Nanoleaf har visat upp en ny LED-strip och en ljuskäl­la som båda stöder Thread. Sedan tidi­gare har t ex Nest Wifi och Google Nest Home Hub Max stöd för wifi men det är inget som direkt bliv­it använd­bart hos gemene man än.

Men räck­er det inte med alla de pro­tokoll vi har idag då? Det finns ju mån­ga oli­ka pro­tokoll i form av 433 MHz, Zig­bee, Z‑Wave, io-home­con­trol, Blue­tooth osv så var­för då ytterli­gare ett? Just Zig­bee och Z‑Wave är ju idag rel­a­tivt etabler­ade inom smar­ta hem och gör vad de ska så var­för förän­dra något som funger­ar? Pre­cis som med myck­et annat här i världen så finns det både för- och nack­de­lar med pro­tokollen som används idag. Alla använ­dare har sina pref­er­enser och ser förde­lar med dessa men svär lika högt var­je gång något hänger sig eller tem­porärt strular.

Vad är Thread?

Thread är tänkt att bli framti­dens trådlöst pro­tokoll för IoT-pro­duk­ter som meshar och därigenom ger bety­dligt bät­tre täck­n­ing i ditt hem sam­tidigt som svarstider­na blir märk­bart bät­tre. Det­ta innebär att det blir enklare med smar­ta hem och fram­för allt säkrare och stabilare.

Thread är en IP-baser­ad teknolo­gi som för­brukar sparsamt med ener­gi och som sam­tidigt byg­ger ett mesh­nätverk i ditt hem för dina smar­ta pry­lar. Förde­lar med det­ta är att det blir sta­bi­lare och om en pro­dukt inte svarar så finner sig­nalen en annan väg, en slags självläkande approach till det hela. Dessu­tom kom­mer bat­terier­na i enheter­na att dra nyt­ta av ökad livs­längd då tekniken är lågen­ergi­ef­fek­tiv. Det har näm­nts att en pro­dukt som använ­der ett AA-bat­teri kan med Thread få upp till 4 års livslängd.

Pre­cis som Zig­bee och Z‑Wave som ock­så meshar så stick­er Thread ut genom att inte krä­va en hubb för att kny­ta sam­man alla pro­duk­ter­na i ditt smar­ta hem. Enheter­na ansluter till varan­dra oavsett hin­der på vägen och ser till att sys­temet är sta­bilt även om en enhet lig­ger nere.

Thread använder IPv6 och 6LoWPAN

En vik­tig punkt är dessu­tom att Thread använ­der öpp­na stan­dard­er som IPv6 / 6LoWPAN vilket omskriv­et innebär att dina smar­ta pry­lar ska kun­na pra­ta med varan­dra oavsett tillverkare. Det ska allt­så inte behö­vas någon hubb från de oli­ka tillverkar­na för att pro­duk­ter­na ska kun­na samver­ka i ett smart hem. Upp till 250 enheter kan kop­plas sam­man utan att du upplever några prob­lem eller störningar.

När du idag använ­der tjän­ster som Apple Home­K­it, Google Assis­tent, Ama­zon Alexa och IFTTT så funger­ar dessa egentli­gen bara som ett slags fjär­rkon­troller som ser till att dina pry­lar ser ut att pra­ta med varandra.

Med Thread är det fullt möjligt att pry­lar­na pratar direkt med varan­dra och inte är i behov av en hubb för det­ta. Det säger sig själv att om du tar bort hubben och låter pry­lar­na kom­mu­nicera direkt så min­skar risken för långsam­ma svarstider i och med att mån­ga tjän­ster är molnbaser­ade. Ju län­gre omvä­gar desto län­gre tid innan det hän­der något. Det har dykt upp videos på nätet där tester vis­ar hur myck­et snab­bare än ljuskäl­la tänds via Thread än via det van­li­ga pro­tokol­let — imponerande snabbt ska tilläggas.

Vad innebär Thread för mig som användare?

Alla har vi väl upplevt prob­lem i våra smar­ta hem i form av att enheter inte svarar. Att det tar lång tid innan lam­pan tänds från det att du tryck­te på din smart­phone eller att du kanske oroat dig för säk­er­heten. Med Thread elim­in­eras mån­ga av dessa prob­lem och hel­het­sup­plevelsen kom­mer garan­ter­at att bli bät­tre med ett sta­bi­lare smart hem och snabb respons när du så önskar.

Räck­vid­den i ditt smar­ta hem för­bät­tras ock­så avsevärt. Har du allt som oftast upplevt att en pro­dukt som använ­der Blue­tooth eller wifi för att kom­mu­nicera, tap­par kon­tak­ten så är du inte ensam. Med Thread får du ett sta­bi­lare nätverk hem­ma och mån­ga pro­duk­ter kom­mer framöver att ha stöd för t ex både Blue­tooth och/eller wifi samt Thread. Där Thread används när det är möjligt för att fal­la till­ba­ka på Blue­tooth eller wifi om det skulle behö­vas. Behovet av exten­ders och förstärkare hör till dåti­den när Thread tag­it sig in i var mans hem. Se film­snut­ten nedan från Eve Home som vis­ar principen bakom det hela.

För dig som använ­dare innebär det­ta ock­så att dina upp­kop­plade pro­duk­ter pratar med varan­dra oavsett om det rör sig om radi­a­tor­er, ljuskäl­lor, sen­sor­er eller lås. Det­ta fören­klar myck­et för dig som redan är igång med ett smart hem men ock­så för dig som vill bör­ja sät­ta upp ett. Thread är tänkt att vara framtidssäk­ert vilket bara är pos­i­tivt för dig som användare.

Vad är en Border Router?

En Bor­der Router är en enhet som blir vägen ut mot inter­net i ditt Thread-nätverk. Exem­pel på dessa är t ex Nest Wifi och  Apple Home­Pod mini så allt­så inga sen­sor­er eller ljuskäl­lor kan fungera som Bor­der Router. Thread ska­par ett mesh­nätverk mel­lan alla dina kom­pat­i­bla enheter i hem­met utan att du behöver kon­fig­ur­era så myck­et och till dess hjälp använ­der de exis­terande enheter som funger­ar som Bor­der Router för att pra­ta med tjän­ster utan­för ditt hem.

Thread in Homes

Är Thread säkert?

Thread använ­der sig av AES-krypter­ing som enligt uppgift täp­per till en del av de säk­er­het­shål som finns i andra nätverk­spro­tokoll. Även Zig­bee och Z‑Wave använ­der sig av AES-krypter­ing men Thread stick­er ut genom att bac­ka upp säk­er­heten med sam­ma nivå som banker använ­der samt nyckelkryptering.

Vad är CHIP och vad har det att göra med Thread?

CHIP eller Con­nect­ed Home over IP är ett nytt pro­jekt som pre­sen­ter­ades i slutet av 2019 med syfte att få fler smar­ta pro­duk­ter att fungera med varan­dra oavsett tillverkare. I samar­bete med Zig­bee Alliance sätts ett ramverk upp och där kom­mer Thread att vara en av tekniker­na som ska använ­das för att få pro­duk­ter­na att fungera med varandra.

Tanken med CHIP är att tillverkar­na ska imple­mentera minst en teknik som möjlig­gör kom­mu­nika­tion med andra fab­rikat. Målet med den förs­ta speci­fika­tio­nen är Wi-Fi, upp till och inklu­sive 802.11 ax (sam­ma som Wi-Fi 6), som är 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Thread över 802.15.4–2006 på 2.4 GHz; och IP imple­menteringar för Blue­tooth Low Ener­gy, ver­sion­er 4.1, 4.2, och 5.0 för nätver­ket och trådlösa protokoll.

Vem står bakom Thread?

Thread Group är en grupp av före­tag som alla ställt sig bakom pro­tokol­let och valt att stöd­ja samt hjäl­pa till att utveck­la Thread. I styrelsen för Thread Group sit­ter rep­re­sen­tan­ter för Apple, Google, Yale, Qual­comm, Lutron, Som­fy och Siemens.

En av uppgifter­na de tag­it på sig är att utbil­da mark­naden och utveck­lar­na kring förde­lar­na med Thread för att nå ut till så mån­ga som möjligt. Thread Group cer­ti­fier­ar dessu­tom pro­duk­ter och teknolo­gi­er som ser till att allt funger­ar som det är tänkt.

Det är fullt möjligt för före­tag att bli medlem­mar i Thread Group och några av de mer än 50 medlem­mar­na är Ikea, D‑Link, LG, Sig­ni­fy, Tado, Eero, Bosch och Sam­sung. Fler och fler före­tag ansluter sig hela tiden.

Vilka produkter är kompatibla med Thread?

Vi har tidi­gare näm­nt både Apple Home­Pod mini samt Nest Wifi. Även Google Nest Home Hub Max är kom­pat­i­bel och de nya pro­duk­ter­na från Nanoleaf Essen­tials. På gång att få stöd för Thread är även Eve Door & Win­dow Sen­sor, Eve Ener­gy, Eve Aqua och Eve Ther­mo, det­ta via kost­nads­fria upp­da­teringar av produkterna.

Fler pro­duk­ter kom­mer att få stöd suc­ces­sivt efter­som det­ta kan ske via en upp­da­ter­ing av enhetens mjuk­vara. Så länge pro­duk­ten stöder IEEE 802.15.4-stan­dar­d­en så ska de kun­na upp­graderas till Thread.

Vill du läsa mer om Thread-kom­pat­i­bla pro­duk­ter kan du klic­ka här.

Vad tror ni, är Thread så bety­delse­fullt som det fram­ställs som? Diskutera vidare i Bubblan.

Käl­la: Thread Group

Kommentarer