Smarta Hem

Välj valfri musiktjänst till Apple HomePod

Med iOS14 blir det möjligt att ha Spotify som förval på HomePod

Det bekräf­tas nu av testare till iOS14 att du kom­mer kun­na väl­ja andra musik­tjän­ster än Apple Music som för­val på din Apple Home­Pod. Ett ryk­te om det­ta dök upp under WWDC20 och nu syns allt­så möj­ligheten i utveck­larver­sion­er­na av iOS14.

Det kom­mer ock­så vara möjligt för oli­ka använ­dare i hem­met att ha oli­ka tjän­ster som för­val vilket är per­fekt om ni har till­gång till oli­ka sådana.

Apple HomePod Musiktjänster

Då hop­pas vi ock­så att det blir möjligt att spela upp musik i en automa­tis­er­ing i Home­K­it för oss som använ­der andra tjän­ster än just Apple Music.

Käl­la: 9TO5Mac

Kommentarer