Recensioner

Värmen från Netatmo Smarta Radiatortermostater

Vad vi inte visste att vi ville ha

Vär­men på ele­menten är allt som oftast något vi inte juster­ar mer än några få gånger per år. Även om det är för kallt eller varmt så ten­der­ar de fles­ta att sät­ta på sig en trö­ja eller öpp­na ett fön­ster snarare än att pil­la på radi­a­tor­erna då effek­ten tar en bra stund innan den kom­mer. Netat­mo har löst det­ta genom att på vi på ele­mentet byter ut ter­mostatven­tilen till en smart ter­mostatven­til.

Netatmo

Att enbart byta ut analo­ga sak­er till smar­ta för sak­ens skull och kun­na styra dem via tele­fo­nen är någon vi tidi­gare förk­larat som dumt. Men Netat­mo har med de här smar­ta ter­mostatven­til­er­na gjort något utöver vad vi vis­ste att vi ville ha.

Det förs­ta vi kan göra med de här är så klart att stäl­la in önskad tem­per­atur och så regler­ar vre­det ele­mentet efter hand som tem­per­a­turen ändras i rum­met på grund av andra omständigheter. Var­je smart ter­mostatven­til går att ställe enskilt för att kun­na ha oli­ka tem­per­atur i oli­ka rum. Det här är grund­funk­tio­nen. Men vad som verk­li­gen gör de här smar­ta ter­mostatven­til­er­na till ett rik­tigt trevligt till­skott i det smar­ta hem­met är att de även kan tol­ka plöt­slig kyla som att ett fön­ster är öppet och stänger då av vär­men för att spara el. De smar­ta ter­mostatven­til­er­na har även koll på solljus och om rum­met används eller ej och regler­ar tem­per­a­turen efter det­ta. Netat­mo själv häv­dar att vi kom­mer spara 37% av vår elkon­sum­tion med smar­ta ter­mostatven­til­er.

Netatmo

Alla har vi den där vän­nen som alltid fryser. Även det här har Netat­mo tänkt på. De kallar det Manuell Boost och höjer tem­per­a­turen tillfäl­ligt under tre tim­mar. Netat­mo har även oli­ka lägen så som Com­fort mode där tem­per­a­turen sänks i de rum du inte är i eller Com­fort mode+ där badrum­met för en högre tem­per­atur medan resten av huset får en sänkt tem­per­atur. Eko Mode i sin tur sänker tem­per­a­turen när vi läm­nar hem­met för att spara el vilket i sin tur sparar pen­gar. Enheter­na går att styra med smar­ta hem sys­te­men så som Home­K­it och Google Home och därmed funger­ar det att med rösten säga till Siri eller Google Assis­tent om vi vill höja eller sän­ka tem­per­a­turen. Men för de som fort­farande vill vri­da på ter­mostat­en så är det ock­så fullt möjligt.

Netatmo

Enheter­na är i trans­par­ent plex­i­glas och jäm­fört med alla reglage vi tidi­gare haft så är de här de abso­lut snyg­gaste vi haft och med i paketet kom­mer alla möjli­ga ringar som ska hjäl­pa oss att fäs­ta dem på våra ele­ment oavsett fab­rikat.

netatmo

Sammanfattning och betyg

 • Pro­duk­tk­val­ité: 10/10.
 • Funk­tion 10/10.
 • Design: 10/10.
 • Val­u­ta för pen­gar­na 7/10.
 • Instal­la­tion 7/10.

Total­be­tyg 9/10

Plus

 • För de som beta­lar för sin el och gillar smar­ta hem är det ett givet köp.
 • Går att stäl­la in en gång och sen aldrig pil­la på

Minus

 • Även om Netat­mo skickar med instruk­tions­bok för hur vi ska installera så är det en del pil­lande för att lista ut vil­ka oli­ka fästen som ska använ­das
 • Inget som tydligt kan visa för vän­ner­na om hur smart hem du har.

Detaljer

 • Anslut­ning: kop­plar upp via en bryg­ga som ansluter till ditt nätverk. Det med­föl­jer fästen till de fles­ta radi­a­tor­er på mark­naden.
 • Färg­er: Trans­par­ent Plex­i­glas, går att byta ut en fär­gad klis­ter­lapp på dem i fyra oli­ka färg­er.
 • Pris: 1999
 • Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.
 • I box­en: 2 Smar­ta Radi­a­torter­mostater, 2 × 6 ele­men­tadap­trar (M30 × 1,5, M30 × 1,0, M28 × 1,5x Dan­foss RAVL, Dan­foss RA, Gia­co­mi­ni) för att pas­sa de fles­ta vat­ten­bur­na ele­ment, 1 relä, 1 nätadapter för reläet, 2 × 4 självhäf­tande fär­grem­sor och 2 × 2 AA-bat­terier

Kommentarer