Android

Vi böjde 20 000-kronorstelefonen: Huawei Mate X — Hands On

Faktiskt rätt nice!

Mate X är den förs­ta vikbara tele­fo­nen som är på väg ut på mark­naden här i Sverige. För det fash­ion­abla priset av 24 000 — 25 000 kro­nor kom­mer den släp­pas i slutet av hösten.

Tele­fo­nen är imponerande sta­bil och kvalitet­skänslan är hög men glas är inte ett särskilt flex­i­belt så det är plast som gäller. Det kom­mer alltid vara dess akilleshäl och kom­mer behö­va sky­d­das.

I övrigt är det unge­fär sam­ma speci­fika­tion­er som flag­gskep­pet P30 Pro med sam­ma härli­ga kam­era minus möj­ligheten till optisk zoom.

Tjock­leken i ihopvikt läge är bara en fördel då den är trevli­gare att hål­la i än mån­ga andra mobil­er.

I utvikt läge har du en mini-surf­plat­ta som du anti­n­gen kan använ­da i hel­skärm­släge eller dela upp skär­men i två delar och exem­pelvis sur­fa på ena hal­van och exem­pelvis kol­la mail eller Face­book på den andra. Det är ock­så det­ta arbetssätt som är hela poän­gen med den här typen av tele­fon.

Kommentarer