Recensioner

Vi har spelat Call of Duty: Black Ops Cold War

Spelat på: PlayStation 5

Black Ops är till­ba­ka efter tio år och det bjuds på en lite annor­lun­da COD-upplevelse den­na gång än vad vi är vana vid. Det är Tre­yarch och Raven Soft­ware som till­sam­mans har tag­it fram spelet som utspelas under kalla kriget.

I den här recen­sio­nen fokuser­ar vi enbart på sin­gle play­er-läget. Vi spelar som CIA-agen­ten Bell och pre­cis som andra COD-spel möts vi av upp­drag som känns som en Michael Bay-rulle där det är grandiosa explo­sion­er, snyg­ga miljöer och inten­si­va scener. Apropå upp­drag så är upplägget lite annor­lun­da och vi kan i Cold War väl­ja vil­ka upp­drag vi skall spela och även sam­la in bevis för att få till­gång till extra upp­drag. Under spelets gång får vi som spelare även valet att påver­ka utfal­l­et beroende på vad vi svarar i dialoger.

Det är mån­ga av upp­dra­gen som får vår puls att gå upp lite extra men det var ett som vi fast­nade lite extra för där vi spelar som hem­lig agent mitt bland det kom­mu­nis­tiska par­ti­ets stäng­da dör­rar. Vi skall hit­ta ledtrå­dar, göm­ma per­son­er som vi måste döda för att ta oss vidare och vår puls är på hög­varv under hela upp­draget då vi flera gånger är nära att bli upp­täck­ta.

Men spelet bjud­er tyvärr även på en hel del bug­gar och i ett upp­drag efter att vi hade bliv­it ned­skjut­na i vår helikopter så blir vi attack­er­ade av en gigan­tisk armé och egentli­gen skall en videosekvens dyka upp efter ett tag men den dök aldrig upp. Så efter att vi hade dödat alla så gick det inte att kom­ma vidare. Efter lite goog­lande så insåg vi att vi inte var ensam­ma med att stö­ta på buggen och efter att ha avs­lu­tat spelet helt och star­tat om upp­draget funger­ade det. Vi råkade även ut för att vår PS5 kraschade ett par gånger under spelets gång, även det­ta verkar drab­ba fler spelare runt om i världen.

På det sto­ra hela skulle vi säga att sin­gle-play­er-delen är rik­tigt under­hål­lande och att vi skall sam­la bevis och kan påver­ka utfal­l­et är ett roligt till­skott. Själ­va sto­ryn i spelet är inte den bäs­ta i COD-serien men till­räck­ligt under­hål­lande för att vi inte vill klic­ka bort sekvenser­na. Men vi tyck­er helt klart att det roli­ga tog slut lite för fort. På gan­s­ka exakt fyra tim­mar var kam­pan­jen över och för under­teck­nad som inte spelar COD online så är 599 kro­nor för fyra tim­mars under­håll­ning gan­s­ka dyrt. Men Call of Duty: Black Ops Cold War är visuellt ett otroligt snyg­gt spel på PS5 och i kom­bi­na­tion med nya PS5-kon­trollen blir det en rik­tigt rolig upplevelse.

 

Se fler Black Fri­day-erb­ju­dan­denMobil­tele­fon­er h‰r ª

 

Kommentarer