Recensioner

Vi har testat nya produkter från mophie

Qi-laddare och powerbank

Gänget på mophie lig­ger inte på lat­si­dan när det kom­mer till att ta fram nya pro­duk­ter och vi har tes­tat de senaste pro­duk­ter­na i deras gedigna pro­duk­t­port­följ.

Wireless charging pad

Det här är deras uppföl­jare på deras förs­ta Qi-lad­dare och en hel del har för­bät­trats. Den förs­ta mod­ellen var omsluten av ett gum­mi­lik­nande mate­r­i­al som rel­a­tivt enkelt sam­lade på sig damm. Den nya mod­ellen har istäl­let en smal gum­milist runt hela lad­daren som håller tele­fo­nen på plats medans fram­si­dan har en pianolack­ad fin­ish som ser mer ele­gant ut än föregån­garen. Det finns även en diskret lam­pa som tänds när en Qi-kom­pat­i­bel enhet plac­eras på lad­daren och den­na lyser väldigt svagt och stör oss inte i ett kolsvart rum.

Wire­less charg­ing pad klarar att lad­da upp till 7,5W och har du ett skal som inte är tjockare än 3mm så funger­ar laddnin­gen ändå. Priset lig­ger på 39,95 euro och går att köpa hos mophie.

Powerstation XXL

Mophies senaste Pow­er­sta­tion XXL kom­mer utrustad med två USB-A-por­tar och en USB-C-port, vilket bety­der att tre enheter kan lad­das sam­tidigt. Via USB-C-porten lad­dar du upp Pow­er­sta­tion men den går även att använ­da för att lad­da dina pry­lar. Bat­teri­et är på 20 000mAh och den klarar av att lad­da både mobil­tele­fon­er och surf­plat­tor med lite större bat­teri och ger totalt 73 tim­mar extra bat­teri till dina enheter. På sidan har vi en indika­tor som vis­ar bat­ter­is­ta­tus och Pow­er­sta­tion XXL är insvept i ett tyg som ger lad­daren lite mer karak­tär jäm­fört med mån­ga andra power­banks som finns på mark­naden.

Tyvärr har lad­daren inte stöd för PD (Pow­er Deliv­ery) och anled­nin­gen till det­ta är för­mod­li­gen för att hål­la kost­naden nere då Pow­er­sta­tion XXL har ett lägre pris än bolagets andra power­banks som har runt 20 000mAh. Max-effek­ten lig­ger på 5V 3A (15W) så det går inte att lad­da din dator med lad­daren. Vi tyck­er trots avsak­naden av PD att det­ta är ett rik­tigt prisvärt alter­na­tiv då lad­daren i skri­vande stund kostar 599 kro­nor. Något som är lite synd är att USB‑A till USB-C-kabeln som föl­jer med i kar­ton­gen för att lad­da power­banken är väldigt kort.

Summering

Mophie har släppt två rik­tigt bra pro­duk­ter och vi tyck­er att den upp­dat­er­ade Wire­less Charg­ing Pad är trevlig att tit­ta på och smäl­ter in på skrivbor­det eller nattduks­bor­det. Det är även ovan­ligt att skic­ka med strö­madapter till Qi-lad­dare och här får Mophie ett plus i kan­ten för att inklud­era det i kar­ton­gen. Pow­er­sta­tion XXL har en trevlig design och tyget gör att den stick­er ut ur mäng­den. Att kun­na lad­da tre enheter på en gång är en stor fördel som gör att den är en utmärkt resekom­p­is som ser till att alla enheter har ström under dagen.

Kommentarer