Recensioner

Vi har testat Satechis tangentbord till Mac

Hög kvalité och en design som tilltalar

Sat­e­chi som gör allt från dator­möss till USB-donglar och myck­et mer har även några tan­gent­bord och vi har tes­tat deras “Alu­minum Blue­tooth Key­board”.

Design som till­ta­lar - Sat­e­chi har verk­li­gen lyck­ats med desig­nen på sitt tan­gent­bord och det har en bra tyn­gd, en diskret och stil­ren design och den space grey-akti­ga fär­gen är en fröjd att vila ögo­nen på. Vi har alla tan­gent­bor­d­sknap­par som vi kan förvän­ta oss att hit­ta på ett tan­gent­bord till Mac men även lite knap­par för att smidigt kun­na använ­da det med iOS och iPa­dOS. På bak­si­dan hit­tar vi en USB-C-port för laddning och en On/off-knapp.

Det är inte bara design — för Sat­e­chis tan­gent­bord är en fröjd att under län­gre sit­tningar skri­va på och var­je tan­gent är run­dad i mit­ten så fin­grar­na ham­nar rätt. Det är rel­a­tivt tyst att skri­va på speciellt i jäm­förelse med Apples Wire­less Key­board (gen 2) och det har även lite skönare lut­ning än Apples. Med i kar­ton­gen finns även gum­mi­plop­par som går att fäs­ta på under­si­dan av tan­gent­bor­det om det önskas ännu mer lut­ning. En annan smidig funk­tion är att tan­gent­bor­det går att para med tre oli­ka enheter och på tan­gent­bor­det kan vi enkelt hop­pa mel­lan dessa tre enheter. Under­teck­nad som ofta hop­par mel­lan min Mac­Book Pro, iMac och iPad Pro är väldigt tack­sam för den här funk­tio­nen.

Laddning sker som sagt via USB‑C och Sat­e­chi själ­va säger att tan­gent­bor­det har en bat­ter­i­tid på ca 80 tim­mar om det aktivt används och ca 100 dagar i stand­by-läge. Vi skulle nog säga att den fak­tiska bat­ter­i­ti­den lig­ger runt 70 tim­mar. Vi ser det dock inte som ett prob­lem då det är smidigt att enkelt bara kop­pla in en USB-C-kabel på lunchen och sen är det näs­tan ful­lad­dat. Något som däre­mot skil­jer sig från Apples egna tan­gent­bord är att Sat­e­chi Alu­minum Key­board tar lite tid på sig att väckas om det inte har används på ett tag. Apples Mag­ic Key­board rea­ger­ar alltid direkt oavsett hur länge det har fått lig­ga.

Keyboard_mac

Sum­mer­ing - Sat­e­chi har verk­li­gen lyck­ats göra ett gedi­get tan­gent­bord som är härligt att skri­va på och ser ut som något Apple hade kun­nat ha tillverkat. En stor bonus är att vi enkelt kan hop­pa mel­lan flera enheter, snab­bknap­par­na på tan­gent­bor­det är ett trevlig till­skott där vi kan kopiera, klis­tra in, få fram spot­light och myck­et mer. Sedan vi fick tan­gent­bor­det för drygt en månad sedan har jag inte känt att jag vill läg­ga bort det och ta fram mitt Mag­ic Key­board igen och det får ans­es som ett väldigt bra betyg. Sist har vi det här med pris­lap­pen och Sat­e­chi Alu­minum Key­board kostar 795 kro­nor hos de fles­ta åter­försäl­jar­na och det är värt var­je kro­na.

 

 

 

 

Reklam: Köp ditt tan­gent­bord hos dkd­web­shop

Kommentarer