Nyheter

Vi har träffat Viaplays kommande maskot Fixi

Serien lanseras nu på fredag

Viaplay har under en län­gre tid arbe­tat med att ta fram en helt egen karak­tär och maskot för deras egna barnsek­tion på sin stream­ingtjänst Viaplay och vi har var­it på besök och häl­sat på Fixi, eller rättare sagt skåde­spelaren och teamet bakom den ani­mer­ade karak­tären.

Fixi är fram­ta­gen med hjälp av en skolk­lass sjuåringar som har fått tyc­ka till och hjäl­pa till att for­ma Fixi som spelas av barn­pro­gram­spro­filen Sara Edwards­son och hon står även för manus. I serien så kom­mer Fixi till­sam­mans med tit­tar­na lösa gåtor, trans­portera sig till oli­ka miljöer och tittaren kom­mer att involveras i serien. Viaplay har valt att göra serien inter­ak­tiv och i var­je avs­nitt kom­mer tittaren få leta efter en karak­tär som göm­mer sig någon­stans i avs­nit­tet. När karak­tären är hit­tad så tryck­er man på den anti­n­gen på sin surf­plat­ta, tele­fon eller med fjär­rkon­trollen.

viaplay_attefors

Hela serien är gjord med hjälp av avancer­ad VR-teknik och där­för har skåde­spelaren Sara Edwards­son en något annor­lun­da hjälm och dräkt på sig i bilden ovan. I stu­dion där serien spelas in finns fler­talet infrarö­da kameror upp­sat­ta som reg­istr­erar var­je rörelse som görs både med krop­pen och i ansik­tet. Alla dessa rörelser ska­par sedan ett ”skelett” och sedan des­ig­nar de karak­tären runt det skelet­tet.

Fixi som karak­tär är en glad och teknikin­tresser­ad eko­rre som inte räds av att lösa matem­a­tiska pus­sel och ge sig ut på även­tyr i den sto­ra världen Play­land som är lan­det bakom Viaplay-skär­men. Med vid sin sida har hon sin elvisps­drönare Elis.Vi fick till­gång till avs­nit­ten som lanseras nu på fredag och min dot­ter vill inte slu­ta tit­ta, så det får vi nog ändå säga är ett bra betyg. Att kun­na ska­pa en dig­i­tal värld på det­ta sätt är helt klart imponerande och det vis­ar vägen för hur pro­duk­tion­er i framti­den kom­mer göras i allt större utsträck­n­ing.

Är ni sugna på att spana in Fixi så kom­mer serien gå att se på Viaplay från och med den 13 sep­tem­ber.

 

 

Kommentarer