Nyheter

Vi testar Yale Doorman – det digitala låset för ytterdörren

Att byta lås på ytter­dör­ren är något vi säl­lan tänker på, och var­för skulle vi; så länge det är säk­er­het­sklas­sat och funger­ar finns det egentli­gen ingen anled­ning. De får gånger det blir aktuellt och nöd­vändigt är när nyck­lar tap­pas bort eller kom­mer på vift på annat sätt – då blir det istäl­let akut att byta lås­cylin­der för att hål­la obe­höri­ga borta.

Men tänk om det fanns ett sätt att på ett enkelt och smidigt sätt upp­gradera ytter­dör­rens låsanord­ning och sam­tidigt slip­pa allt vad nyck­lar heter?

Just så fån­gade Yale Door­man min upp­märk­samhet – en till­synes onödig och nördig pro­dukt som efter kort tids använd­ning känns lika självk­lar som den smart­phone vi numera alltid har nära till hands.

Yale Door­man upp­grader­ar ett till­synes van­ligt låshus till en dig­i­tal his­to­ria som kan styras med koder, nyck­elt­ag­gar och även över inter­net. Det­ta låssys­tem pas­sar de fles­ta mod­er­na ytter­dör­rar och adder­ar en stor dos bekväm­lighet i mån­ga situationer:

 • Har du tap­pat bort en nyck­elt­agg? Inga prob­lem, spär­ra taggen och fort­sätt lev ditt liv.
 • Ska hantverkare kom­ma och laga något när du inte är hem­ma? Inga prob­lem, ge ut en dygn­skod som slu­tar fungera efter 24 timmar.
 • Sit­ter hela famil­jen i bilen och någon frå­gar den irriterande frå­gan “Låste du?”? Ploc­ka bara fram din smartphone.

Installation och montering

Array.se – Yale Doorman installation

Det­ta är den andra gen­er­a­tio­nen av Yale Door­man och paketet lev­er­eras med allt som behövs för att byta ut låset i din ytter­dörr; låshus, slut­bläck, inner­hand­tag, ytter­hand­tag och en hel drös med skru­var för oli­ka dör­rtjock­lekar. En låssmed tar runt en tusen­lapp för att byta ditt befintli­ga lås och installera Door­man, en kost­nad som du dock kan slip­pa såvi­da du inte har tum­men mitt i handen.

Jag är ingen snickare, smed, elek­trik­er eller till­hör någon annan yrkeskat­e­gori som känns rel­e­vant för att installera ett dör­rlås. Innan Yale Door­man-his­to­rien hade jag aldrig tidi­gare ens tänkt tanken på att byta ut ett lås. Trots det valde jag att byta låset själv, efter att ha tit­tat på den offi­ciel­la instal­la­tionsvideon nog­grant ett tio­tal gånger.

Det gick utan tvekan bra, till slut, men det tog både län­gre tid och större ansträngn­ing än jag trodde. Ett prob­lem jag stötte på var att min gam­la lås­cylin­der behövde bor­ras upp för att gå att ta bort. Nyare lås­cylin­drar har plug­gar som man själv med lite meck kan ploc­ka bort för att få ut cylin­dern, så det kan vara bra att du kol­lar upp det­ta först.

Efter en snab­b­vis­it av min lokala låssmed, ett par minut­ers bor­rn­ing och en hun­dralapp senare var lås­cylin­dern bor­ta och jag kunde ploc­ka ut den gam­la cylin­dern och låshuset. Då vårt befintli­ga lås var av mär­ket ASSA behövde vi inte byta ut slut­bläck­et (den del som sit­ter i dör­rkar­men), vilket var ett plus.

Array.se – Yale Doorman jämförelse 2   Array.se – Yale Doorman jämförelse 1

Bedrövlig instal­la­tion­s­man­u­al

Instal­la­tion­s­man­ualen för Yale Door­man är under all kri­tik; dåligt teck­nade rit­ningar och allde­les för fåordi­ga förk­laringar. Som tur är finns en offi­ciell instal­la­tionsvideo som steg för steg går igenom hur allt ska mon­teras, kop­plas och sät­tas ihop. Trots det stötte jag på ett par far­thin­der som krävde lite kreativ hjär­nak­tivitet för att lösa.

På det hela taget, inklu­sive besök av låssme­den och invän­tan av den­na tog det ca 2,5 timme för att mon­tera Yale Door­man. Är du rik­tigt händig och har ett mod­ernt lås som är lite lättare att ploc­ka bort bör det inte ta mer än en timme. Ett tips är att först ta reda på hur du plockar bort ditt befintli­ga lås, då det kan ta minst lika lång tid som att mon­tera det nya.

Yale Doorman v2 PR-bild 7

Ställa in koder och taggar

När bat­terier­na är isat­ta och låset star­tas för förs­ta gån­gen behöver först och främst en sexsiffrig mas­terkod stäl­las in. Den­na kod är den vik­ti­gaste koden, som ger till­gång till menyn för att ändra inställ­ningar, läg­ga till och radera nyck­elt­ag­gar, ge ut dygn­skoder med mera. Med mas­terko­den går det även att låsa upp dör­ren om du inte har din nyck­el­bric­ka eller smart­phone tillgänglig.

Efter bar ett par minut­er pratade menyrösten sven­s­ka, min mas­terkod var aktiver­ad, två nyck­elt­ag­gar med till­hörande PIN-koder inställ­da och den automa­tiska dör­rlås­nin­gen var aktiverad.

Yale Doorman v2 PR-bild 5

Låsa och låsa upp

Att låsa dör­ren utifrån när du läm­nar hem­met är inte svårare än att stän­ga dör­ren och tryc­ka på *[stjär­na] på knapp­sat­sen. Den elek­triska mekaniken lås­er dör­ren blixtsnabbt sam­tidigt som du hör att låskol­ven åker ut. Ett “låsljud” spelas ock­så upp genom den inbyg­g­da högtalaren.

För att låsa dör­ren inifrån är det bara att vri­da på det fjä­drade vre­det. Kol­ven åker ut, låsljudet hörs och dör­ren är låst.

För att sedan låsa upp dör­ren utifrån har du sex oli­ka alternativ.

 • Lås upp med hjälp av nyck­elt­agg + PIN-kod – Har du aktiver­at PIN-kod till en nyck­elt­agg måste både taggen och och den fyr­siffriga koden använ­das. Tryck först taggen mot sen­sorn på låset ovan­för knapp­sat­sen och tryck sedan in din PIN-kod. Avs­lu­ta med att tryc­ka på *[stjär­na].
 • Lås upp med endast nyck­elt­agg – Om du istäl­let har valt att låta nyck­elt­aggen låsa upp utan att ange en PIN-kod är det bara att tryc­ka taggen mot sen­sorn på låset ovan­för knapp­sat­sen så lås­es dör­ren upp. Max­i­malt 10 nyck­elt­ag­gar kan registreras.
 • Lås upp med enbart PIN-kod – Med det­ta val är det enbart en PIN-kod på 6–12 siffror som behövs för att låsa upp. Som van­ligt trycks *[stjär­na]  in både före och efter koden. Max­i­malt 10 använ­dark­oder kan registreras.
 • Lås upp med mas­terkod – Oavsett inställ­ningar, antal nyck­elt­ag­gar med/utan PIN-kod går det alltid att låsa upp med den sexsiffriga mas­terko­den. Tryck *[stjärna]-1–2‑3–4‑5–6-*[stjärna] för att låsa upp.
 • Lås upp med smart­phone-appen – Med appen kan du göra en rad oli­ka sak­er, inklu­sive att låsa och låsa upp. Din kod måste dock anges när du ska göra något för att förhin­dra obe­höri­ga att använ­da appen.
 • Lås upp med dygn­skod – Det går att ska­pa så kallade dygn­skoder som gäller i 24 tim­mar. Dessa fyr­siffriga koder används sedan på sam­ma sätt som mas­terko­den, genom att aktivera knapp­sat­sen genom att tryc­ka på *[stjär­na] följt av koden och sedan ännu en gång *[stjär­na].

Användning i praktiken

I vårt hushåll är vi bara två använ­dare (1‑åringen når ännu inte till hand­taget) och vi använ­der oli­ka metoder för att låsa upp vår Door­man. I pak­tetet ingår det tre nyck­elt­ag­gar, och behöver du fler kostar de runt en hun­dring styck.

Själv använ­der jag nyck­elt­ag + PIN-kod, vilket vis­serli­gen är mer omständigt än att strun­ta i PIN-koden, men som ändå känns mer säk­ert ifall jag skulle tap­pa bort min tagg. Min sam­bo å andra sidan har strun­tat i PIN-koden, vilket gör att hon måste vara lite extra vak­sam ifall hon slar­var bort sin tagg.

I vårt bostad­som­råde är det bara vår ytter­dörr som har en Yale Door­man, var­för en upphit­tad nyck­elt­agg gan­s­ka snabbt kan kop­plas ihop med vår ytter­dörr. Även om Yale Door­man finns till­gäng­lig i tre utföran­den (sil­ver, vit och svart) stick­er låset ut gan­s­ka myck­et – det är tydligt att det inte är ett van­ligt dör­rlås som sit­ter på dör­ren. Skulle en illvil­lig per­son hit­ta en tagg i vårt område är allt­så risken stor att per­so­n­en kan inse att taggen går till just vår dörr.

Mas­terkod, använ­dark­oder och dygnskoder

Utöver det har vi båda till­gång till mas­terko­den, men då en granne med kikare rent teo­retiskt skulle kun­na spana på oss och se vilken kod vi knap­par in und­viker vi att använ­da masterkoden.

Det går även att reg­istr­era använ­dark­oder som kan använ­das för att låsa upp dör­ren. En använ­dark­od består av 6–12 siffror och med en sådan aktiver­ad behövs varken en nyck­elt­agg eller att mas­terko­den används. För att lura grannar med kikare går det även att knap­pa in 3 val­fria siffror både före och efter använ­dark­o­den – Door­man förstår då att du luras och lås­er upp dör­ren ändå.

Vi ger ock­så ut dygn­skoder med jäm­na mel­lan­rum. Senast för några dagar sedan skulle en vän häm­ta upp en sak från vår lägen­het när vi inte skulle vara hem­ma. Allt som krävdes var att ska­pa en dygn­skod och ge ut den. Via appen kunde vi sedan se när vän­nen kom och när vän­nen gick. Smidigt och lug­nande sam­tidigt som vi slip­per göm­ma en nyck­el i stöveln utan­för entrén.

Automa­tisk lås­ning och “bor­tasäk­er”

En inställ­ning som para­noi­da och skyg­ga per­son­er kom­mer att upp­skat­ta extra myck­et är “Automa­tisk lås­ning”. Med den­na funk­tion pås­la­gen lås­er Door­man dör­ren automa­tiskt var­je gång dör­ren stängs, med 2 sekun­ders för­dröjn­ing. Skulle dör­ren låsas upp inifrån utan att dör­ren öpp­nas lås­er Door­man dör­ren igen efter 5 sekunder.

Likt alla mod­er­na analo­ga lås har även Door­man en fysisk spärr för att aktivera “Bor­tasäk­er”. Spär­ren sit­ter på låshuset strax över låskol­ven och med den­na aktiver­ad blir det omöjligt att låsa upp dör­ren inifrån. Det­ta för att inbrottsju­var inte ska kun­na göra inbrott från exem­pelvis altandör­ren och sedan enkelt kun­na traska ut genom ytter­dör­ren med stöld­god­set. För att avak­tivera “Bor­tasäk­er” måste låset låsas upp som van­ligt utifrån.

För att barn och andra klåf­in­grade inte ska aktivera “Bor­tasäk­er” i tid och otid måste du först dra i spär­ren och sedan låsa dör­ren med nyck­elt­agg eller använ­dark­od utifrån.

Dioder och ljudsignaler

På insi­dan finns en stor LED-diod som lyser rött när du lås­er dör­ren och grönt när du lås­er upp. Det­ta i kom­bi­na­tion med dis­tink­ta ljudsig­naler som indik­er­ar de båda läge­na. Voly­men för ljudsig­naler­na och menyrösten som guidar dig i genom alla meny­val går att stäl­la i två volym­lä­gen: låg och hög. Ljudet som spelas upp vid låsning/upplåsning går ock­så att stän­ga av helt.

På fram­si­dan lyser alla knap­par på knapp­sat­sen upp vid behov. I meny­er lyser endast de knap­par som ingår i alter­na­tiv­en för aktuell meny, vilket gör nav­igerin­gen i menyn enklare. Ovan­för knapp­stat­sen finns två dioder for­made som ett lås som indik­er­ar om dör­ren lås­es eller lås­es upp.

Yale Doorman v2 PR-bild 1

Den fysiska nyckeln fortfarande nödvändig

Att göra oss av med våra fysiska nyck­lar är tyvärr inte real­is­tiskt i vår bostad. Vi har lås till boden på bak­si­dan, altandör­ren, soprum­met och käl­lar­för­rådet som kräver vår tra­di­tionel­la nyck­el. Bor du i en vil­la kom­mer du förslagsvis runt det­ta prob­lem genom att byta ut alla dina lås mot en Door­man, vilket vi i en bostad­srätt inte kan, tyvärr.

Ur det per­spek­tivet når en Yale Door­man i vår bostad inte sin ful­la poten­tial, även om vi var med­vet­na om det innan vi köpte en.

Försäkringbekymmer

Upp­da­ter­ing 10/1 2016: Stöld­sky­dds­förenin­gen (SSF) har nu certifierat/godkänt Yale Door­man, vilket innebär de fles­ta försäkrings­bo­lag nu bör god­kän­na dessa använd­ning. Det finns dock en del märk­li­ga för­be­håll, som att “bor­tasäk­er” måste vara aktivt, läs mer här). 

I skri­vande stund har de fles­ta sven­s­ka försäkrings­bo­lag ännu inte god­känt elek­tro­n­iska kodlås för pri­vat­bruk. Skulle du installera Yale Door­man och drab­bas av ett inbrott finns det allt­så risk för att din hem­försäkring inte gäller alter­na­tiv att försäkrings­bo­laget gör avdrag på ersät­tnin­gen. Otroligt vik­tigt att du kol­lar upp det­ta innan du knatar iväg och hand­lar en Doorman.

Läns­försäkringar och Folk­sam är de enda bolag som hit­tills offi­ciellt god­känt Yale Door­man. IF Skade­försäkring säl­jer själ­va Yale Door­man, men har trots det inte god­känt det.

Verisure app för Doorman

Rimligt pris, men app-stöd kostar extra

En Yale Door­man kostar i dag runt 2900 kro­nor, ned­satt från det rek­om­mender­ade priset på 3900kr. Det ned­sat­ta priset beror enligt säl­jar­na på att intres­set inte blev så stort som det förutspåddes.

Att låset kostar när­mare 3000kr är inte kon­stigt, ett tra­di­tionellt och icke-elek­triskt lås från ASSA kostar minst lika mycket.

Att Yale ock­så tar extra betalt för att kop­pla upp Door­man mot inter­net och göra det möjligt för app-styrn­ing är heller inte så kon­stigt. Att extramod­ulen och den nöd­vändi­ga routern däre­mot kostar 1200kr känns dock som lite onödigt.

Fördelar

 • Snabb och pål­itlig lås­ning – Lås­ning och upplås­ning sker blixtsnabbt rent mekaniskt och har ännu inte kär­vat en enda gång.
 • Väldigt smidig att använ­da – Det abso­lut smidi­gaste är att låsa dör­ren genom att bara tryc­ka på en knapp på knapp­sat­sen. Att dessu­tom kun­na styra dör­ren med en smart­phone är ett plus i de lägen när osäk­er­heten tar överhanden.
 • Dygn­skoder – Dessa koder är enkla att ska­pa och enkla att ge ut. De tar bort behovet av att behö­va göm­ma en nyck­el utan­för dör­ren och är lät­ta att använ­da för även de som aldrig tidi­gare har stött på en Yale Doorman.
 • Inte­gra­tion med i Verisure – Har du ett hem­larm från Verisure kan Yale Door­man inte­gr­eras med det. Bland annat kan sys­temet låsa upp dör­ren automa­tiskt i hän­delse av rökutveck­ing som brand­varnaren kän­ner av.
 • God­känd bat­ter­i­tid – De fyra AA-bat­terier­na i låset är enkla att byta ut och ska hål­la i ett år.  
 • Inbyg­gt inbrottslarm – Door­man har ett enklare inbyg­gt inbrottslarm. Om någon försök­er dyr­ka upp låset bör­jar låset tju­ta i 80 dB.
 • Automa­tisk lås­ning – Föru­tom den fysiska knap­pen för “bor­tasäk­er” finns en inställ­ning som gör att Door­man lås­er dör­ren var­je gång den stängs.

[line]

Nackdelar

 • Under­målig instal­la­tion­s­man­u­al – Dåli­ga rit­ningar och bedrövli­ga instruk­tion­er. Det­ta vägs dock upp av instal­la­tionsvideon som går igenom steg-för-steg.
 • Tagg-sen­sorn – Sen­sorn som man håller en nyck­elt­agg emot är lite för kräsen positioneringsmässigt.
 • Dyr sup­port – Yale Door­mans tele­fon­sup­port kostar 39 kro­nor per sam­tal, ett hån mot dess kunder.
 • Högt låsljud – Själ­va klickljudet när dör­ren stängs är bety­dligt högre än vårt gam­la ASSA-lås. Det är när den nedre kol­ven åker in i slut­bläck­et som det mekaniska ljudet hörs. Och det hörs väldigt tydligt. Min son har väck­ts ett par gånger av ljudet.
 • Slutet API – Tyvärr verkar Yale Door­man ha ett slutet API som förhin­drar tred­jepart­sutveck­lare att inte­gr­era sys­temet i sina appar. Verisure är så vitt vi vet det enda sys­temet som har till­gång till Yales API:er.
 • Försäkrings­bekym­mer – Mån­ga försäkrings­bo­lag har ännu inte god­känt låset. Läns­försäkringar och Folk­sam är de enda som offi­ciellt god­kän­ner det, ett fler­tal andra kan eventuellt god­kän­na det vid påringn­ing, men de fles­ta vi talat med säger sig vän­ta på att låset ska stöld­sky­ddscer­ti­fieras (SSF). (Upp­da­ter­ing 10/1 2016: SSF har nu certifierat/godkänt Yale Door­man, vilket innebär de fles­ta försäkrings­bo­lag nu bör god­kän­na dessa använd­ning. Det finns dock vis­sa för­be­håll, läs mer här).
 • Elek­tron­ik – Det­ta är ett elek­tro­n­iskt lås, och som vi vet bör­jar allt elek­tro­n­iskt krångla förr eller senare.

[line]

Fakta:

 • Pro­duk­t­namn: Yale Door­man V2
 • Tillverkare: Yale
 • Pris: Ca 2900 kr (+ ca 1200kr för app-funktionalitet)

[line]

Betyg: 8/10

Yale Door­man v2 funger­ar som annon­ser­at och andas kvalitet. Instal­la­tio­nen är så pass smidig att du bör klara det själv och vid använd­ning är den mång­sidig, pål­itlig och ger en lyx­ig bekväm­lighet­skänsla. App-stödet kostar extra men är ett trevligt tillägg till låset.

Under rubriken för­bät­tringspunk­ter finns en bät­tre instal­la­tion­s­man­u­al samt att kund­sup­port­en bör vara kost­nads­fri. Vidare är det trist att Yale har ett slutet sys­tem som förhin­drar till­gång från tred­jepart­sap­par. Det höga låsljudet är ock­så en nack­del som bör tas i beaktning.

Innan du slår till bör du kol­la av med ditt försäkrings­bo­lag så att de god­kän­ner den, samt att du har en dörr som låset pas­sar i.

Kommentarer