Recensioner

Vifa City — högtalare för den lite finare picknicken

Och för den lite större plånboken

Mark­naden för min­dre bär­bara Blue­tooth-hög­ta­lare med hög­ta­lartele­fon-funk­tion­alitet som dessu­tom kan paras ihop med en till för att ska­pa ett stere­op­ar är trän­gre än Essin­gele­den i mor­gonrus­nin­gen. Det är här Vifa City verkar och det är ock­så här det dan­s­ka bolaget ihop med Xiao­mi som ock­så är med på ett hörn, står ut.

Först och främst gläds vi åt USB-C-kon­tak­ten — det är den förs­ta hög­ta­laren i seg­mentet som valt den­na nya mod­er­na kon­takt. I prak­tiken bety­der det att vi kan lad­da den med vilken mod­ern mobil­lad­dare som helst.

Men det som gör att vi vill göra hopp­sasteg över ängen är dess byg­gk­val­ité, vi pratar gjut­gärns­galler, gjut­gärn! Det blir inte säm­re av att den utöver rosa/mörkröd, blå/röd, grön/gul, blå/orange grå/svart kom­mer den även i en vari­ant av två grö­na nyanser som är den vi tes­tat och den är så vack­er. Vi kan dock kon­stat­era att inga av våra bilder gör mate­ri­alet rättvist.

Vifa City har IPX4-cer­ti­fier­ing vilket bety­der att den klarar lite regn men du bör inte spru­ta med en vat­tenslan­gen på den, ännu min­dre bada.

Priset lan­dar på runt 1500 kro­nor och visst får vi beta­la en märk­bar sum­ma för den­na design och mate­r­i­al. Den framkallar ett märk­ligt behov av att sit­ta och sme­ka gall­ret. Kon­troller­na sit­ter på under­si­dan, det finns en viss charm med form före funk­tion men det kan vara lite omständligt för den ovane.

Ljud­mäs­sigt är syftet med den­na typen av hög­ta­lare är att ha med den på lil­la pick­nick­en, sit­ta och lyssna i ett min­dre rum eller för den delen hän­ga den i badrum­met, för dessa ändamål är ljudet allde­les strå­lande — fram­förallt gillar vi diskan­ten och mel­lan­reg­istret. Ljudet strålar ut i 360 grad­er.

Den kom­mer dock inte klara av loge­festen — för det behövs en bety­dligt större hög­ta­lare.

 

Sammanfattning och betyg

Form och design som matchar det höga priset, ljud­mäs­sigt inte långt därefter. Gläd­jande att minst en hög­ta­lar­tillverkare läm­nar MicroUSB-träs­ket.

 • Pro­duk­tk­val­ité: 10/10.
 • Funk­tion 8/10.
 • Design: 9/10.
 • Val­u­ta för pen­gar­na 8/10.
 • Instal­la­tion 10/10.

Total­be­tyg 9/10

Plus

 • Vack­er som en dag.
 • Mate­ri­al­valet.
 • USB‑C

Minus

 • Kon­troller på under­si­dan.
 • Lite lii­i­ite mer bas hade inte ska­dat.

Detaljer

 • Anslut­ning: Blue­tooth 5.0, USB‑C för laddning men även musik.
 • Lad­das: USB-C-lad­dare/s­ladd med minst 5V.
 • Övrigt: Kan ska­pa stere­op­ar, NFC för Android.
 • Med­föl­jer i kar­ton­gen: Hög­ta­lare, USB-C-sladd och söt liten tyg­påse. Lad­dare föl­jer inte med.
 • Färg­er, offi­ciel­la namn: Stone Grey, Sage Green, Green Lemon, Ultra­ma­rine Coral, Bur­gundy Blush, Ter­ra­cot­ta Blue.
 • Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

Kommentarer