Sponsrat inlägg

Vill du också jobba med sociala medier?

Hela denna artikel är en annons
Hela detta inlägg är en annons för Malmö Yrkeshögskola

Con­tent Man­ag­er är en avancer­ad pro­jek­tledarut­bild­ning från Malmö Yrkeshögsko­la för dig som vill job­ba prak­tiskt, kreativt och affärsmäs­sigt med dig­i­ta­la strate­gi­er, mål­grup­ps- och kanal­analyser samt ny teknik för att bäst ta ans­var för och kun­na utveck­la ett före­tags eller en organ­i­sa­tions dig­i­ta­la infor­ma­tions­flöde.

Lär dig hantera infor­ma­tion, reklam, nyheter och kun­skap i en allt snab­bare värld där skär­men är det förs­ta vi ser på mor­gonen och det sista vi ser på kvällen. Lär dig prak­tiska sätt att nå ut med bud­skapet även när den tota­la infor­ma­tion­s­mäng­den är flera zettabytes. Lär dig nå miljon­er män­niskor med ett klick. Yrkeshögskoleut­bild­nin­gen till Con­tent Man­ag­er kom­mer göra dig väl insatt i dig­i­talis­erin­gens möj­ligheter, lära dig analy­sera, tän­ka strate­giskt och begri­pa affär­er. Du måste förstå vart vi är på väg för att bäst kun­na till­vara­ta alla nya möj­ligheter som föl­jer med den snab­ba tekniska utveck­lin­gen. Det finns idag hun­dratals ledi­ga jobb som Con­tent Man­ag­er.

Ledande dig­i­ta­la byråer men ock­så före­ta­gens mark­nads- och infor­ma­tion­savdel­ningar letar alla efter dig som har både prak­tiska och teo­retiska kun­skaper för att ta ans­var för att dig­i­ta­la bud­skap ska­pas, pub­liceras, över­vakas, analy­seras och för­bät­tras för att nå allt högre mål. Att oförtröt­tligt stär­ka upp­drags­gi­varens varumärken och affär på bäs­ta sätt med lös­ningar som engager­ar och kon­vert­er­ar. Det är ett tufft jobb som kräver både engage­mang, och bred kom­pe­tens.

Utbild­nin­gen är kost­nads­fri och ger rätt till CSN. Sök senast den 30 novem­ber på my.se.