El-fordon

Volkswagen E‑Golf — en riktig elbilspärla

Vår första bilrecension!

Volk­swa­gen E‑Golf är först ut när vi på Teknikveck­an bör­jar recensera bilar. Att det är en elbil är ingen slump, det är ju där framtid­stekniken finns och det är där vi vill vara.

Elbi­lar är kom­plicer­ade ting, inte tekniskt — det fanns elbi­lar redan innan vi bör­jade brän­na fos­si­la ämnen — utan det fak­tum att vi män­niskor måste tän­ka annor­lun­da. Nu efter en 100-årig paus bör­jar infra­struk­turen byg­gas ut på rik­tigt men det är fort­farande inte helt okom­plicer­at att äga en.

Kan du lad­da över nat­ten är det onek­li­gen en fördel men under­teck­nad måste för­li­ta sig på pub­li­ka laddsta­tion­er. Bat­teri­et i andra gen­er­a­tio­nens E‑Golf lig­ger på 35,8 kilo­wat­tim­mar vilket ger mel­lan 15- och 20 mils räck­vidd beroende på väder och vind. I mark­nads­förin­gen het­er det 300 km men det är enligt en teo­retisk kör­cykel vid namn NEDC (231 enligt den nyare WLTP). I den ännu mer pål­itli­ga Esse-fryser-föt­ter­na-av-sig-cykeln kunde jag få ut 16 mil genom att stän­ga av air­con­di­tion och köra i max 100 km/timmen.

E‑Golf kan snab­blad­das via CCS-lad­dare samt semi-snab­blad­das via van­lig typ-2-lad­dare. I bagageluck­an finns ock­så en kabel med helt van­lig stick-kon­takt men den kan knappt ens under­håll­slad­da. Äger du elbil gör du rätt i att skaf­fa en egen laddbox.

Typ-2-lad­dare är det vi ser lite över­allt nu för tiden, utan­för Mc Don­alds, i köp­cen­trumspark­eringar, på stan, CCS-lad­dare däre­mot finns det ofta bara längs motorvä­gar och ofta i anslut­ning till utval­da bensin­sta­tion­er. Det krävs abon­ne­mang hos bolaget som driftar dem och det kan du anti­n­gen bestäl­la i förväg eller genom att gå in i mackbutiken.

Ser ut som en vanlig Golf

Något som vi ser som en fördel med E‑Golf jäm­fört med vis­sa konkur­renter är att bilen ser ut och uppför sig som en Golf. Bort­sett från avsak­naden av avgas­rör, sjukt snyg­ga LED-lam­por i fron­ten och en inter­iör som vis­ar el i stäl­let för bensin/diesel är det som van­ligt. De förän­dringar och tillägg som stöd­jer elen är bara pos­i­tivt så som att GPS:en skickar upp alla laddsta­tion­er i närheten automa­tiskt när elen bör­jar min­s­ka. Du kan ock­så stäl­la in om den skall ge sig i från ett arti­fi­ciellt ljud i låga farter så kat­ten fly­t­tar sig när du kom­mer och smyger fram i villakvarteren.

Räcker strömmen?

15–20 mil räck­er i en hel evighet om du har den som stads­bil och pend­lar de klas­siska 3 milen till job­bet fram och till­ba­ka och du sedan kan lad­da på nat­ten. Men så fort du skall iväg en län­gre bit så gäller det att plan­era stopp längst kän­da laddsta­tion­er. Tanken vad som skulle hän­da om en stolpe där ute på vis­chan skulle vara trasig när du kom­mer dit, eller för den delen upp­ta­gen, är bara att läg­ga ner, hän­der det så blir du anti­n­gen stående eller får ringa bär­garen — var­för oroa sig i onö­dan. Än så länge har det inte hänt oss och man undrar ju var alla andra elbi­lar är?

Komforten

Här finns en kun­skap­sluc­ka på redak­tio­nen. Har Golf alltid var­it så här härlig att köra? Den lig­ger när­mast klistrad på vägen och gupp, hål och annat på våra tjäl­skadade vägar känns mer eller min­dre ingent­ing. Det i kom­bi­na­tion med avsak­nad av för­brän­ningsmo­tor gör att vi infinner oss i en inre har­moni och vi märk­er hur vi kan köra lite väl sak­ta ibland med stres­sade och arga bilis­ter bakom oss. Men det kan de ha för att de för­pes­tar planeten.

 

Tekniken

Golf har fått sig en rejäl skärm på 9,2 tum i mit­tkon­sollen och min­i­malt med knap­par. Skär­men kan inte använ­das med van­tar men däre­mot finns det möj­lighet att använ­da gester för att byta låt fram och till­ba­ka. Dessa funger­ade dock bara hjälpligt. Rat­ten har dock alla kon­troller som behövs.

Instru­menten för föraren är helt dig­i­ta­la och nav­i­ga­tion dyk­er upp där också.

Vi kan stän­ga av och sät­ta på det arti­fi­ciel­la ljudet, vi kan byta mel­lan stan­dard, EKO och EKO+ för eldriften. Det sist­näm­n­da stryper motor­pre­stan­dan rejält, stänger av air­con­di­tion och vill helst inte att vi kör mer än 95 kilo­me­ter i tim­men. Om ingen sit­ter bäl­tad i pas­sager­arsätet så kom­mer den endast ha igång kli­mat­zo­nen för föraren — det­ta gäller oavsett EKO-inställning.

En funk­tion som vi inte förstår är stan­dard i alla bilar är automa­tisk park­er­ings­broms. Om du sit­ter bäl­tad i förarsätet (vilket bör bara där du fak­tiskt sit­ter när du kör) så läg­ger den automa­tiskt in park­er­ings­brom­sen när du stan­nar samt släp­per den när du kör iväg.

Du väl­jer själv via väx­elspak­en om bilen skall gener­era ström till­ba­ka till bat­teri­et när du släp­per gasen. Har du det valet så motor­brom­sar du rätt kraftigt. Bra i stan men min­dre bra på motorväg.

Pris

Priset bör­jar på 428 900 kro­nor vilket är när­mare 200 000 kro­nor mer än en lågspecad Golf. Här får du dock bety­dligt mer utrust­ning. När vi kon­fig­ur­erade bilen enligt egna behov så lan­dade sum­man på runt 460 000. Med andra ord ham­nar den här mel­lan­klass­bilen även i en mel­lan­klass när det kom­mer till el. Vi behöver inte skra­pa ihop en miljon men sam­tidigt så får vi långt mer än en bil som bara tar oss från A till B.

Specifikationer

 • Effekt elmo­tor: 136 hk (100 kW)
 • Tankvolym: Nominell kapacitet, 35,8 kWh
 • Max vrid­mo­ment: 290 Nm
 • Accel­er­a­tion 9,6 s (0–100 km/h)
 • 150 km/h
 • 12,7 kWh per 100 km
 • Framhjuls­drift
 • Bagageu­trymme i volym 341 liter (uppfällt säte) / 1 231 liter (nedfällt säte)
 • Bagageu­trymme: 83,9 cm (uppfällt säte) / 155,8 cm (nedfällt säte)
 • Axelavstånd: 2 629 mm. Spårvidd fram/bak: 1 549 / 1 521 mm
 • Vikt: Totalvikt 2020 kg, Tjän­ste­vikt 1615 kg
 • Garan­ti: 8 år eller 160 000 km
 • Räck­vidd: NEDC 300 km, WLTP 231 km, ESSE 160–180 km

Exempel på tillval

Pluspaket – 4 900 kr

 • Park­er­ingssen­sor­er fram och bak
 • Ytter­back­speglar, elinställbara uppvärmbara
 • Reg­nsen­sor och automa­tiskt avbländbar innerbackspegel

Förarassistanspaket – 11 900 kr

 • Lane Assist (filhållningsassistent), Light Assist (helljusas­sis­tent) och Sign Assist (vägmärkesidentifiering)
 • Reg­nsen­sor och automa­tiskt avbländbar innerbackspegel
 • Park Assist inklu­sive park­er­ingssen­sor­er fram och bak
 • Ytter­back­speglar, elinställbara och uppvärmbara
 • Blind Spot Sen­sor (som varnar för for­don i den döda vinkeln när man ska byta körfält)
  inklu­sive Rear Traf­fic Alert (som varnar för kor­sande trafik då man backar ut från en parkeringsplats)

Övrigt

 • LED-bakljus med fly­tande blink­ers, 3 900 kr
 • Dig­i­tal instru­menter­ing, Active Info Dis­play, 4 700 kr
 • Vin­dru­ta, uppvärmbar utan syn­li­ga trådar, 1 900 kr

Kommentarer