Smarta Hem

Xiaomi går med i samarbete kring CHIP

En stor mängd företag har sällat sig till jättarna för ett smartare hem

Pro­jek­tet CHIP (Con­nect­ed Home over IP) har fått nya samar­betspart­ners på sis­tone och lan­dat en hel del tun­ga namn såsom Xiao­mi, Log­itech, LG, Belkin, Dan­foss, Velux m fl.

Sedan tidi­gare ingår före­tag som Apple, Google, Ama­zon, Sam­sung Smart­Things, Sig­ni­fy, Som­fy, Ikea med flera redan i det­ta pro­jekt som har som mål att ska­pa en ny och enklare stan­dard för smar­ta hem. I huvud­sak vill man se till att alla våra pro­duk­ter för det smar­ta hem­met funger­ar med varan­dra vilket ju är en beun­drans­värd tanke!

Exakt vad som hän­der i samar­betet i nuläget är svårt att säga men med alla nya före­tag som tillkom­mit på deras lista kan vi se att man arbe­tat hårt för att få med fler före­tag på tåget.

Vill du se vil­ka fler före­tag som gått med? Sur­fa in på den offi­ciel­la hem­si­dan här och skrol­la ner till bot­ten.

Kommentarer