Nyheter

Xiaomi köper in sig i TCL — ska utveckla teknik tillsammans

Kommer Xiaomi ta över världen?

Xiaomis pro­duk­tkat­a­log är gigan­tisk och nu verkar den bli ännu större då de har köpt in sig i den pop­ulära tv- och skärmtil­lverkaren TCL.

TCL är idag den tred­je störs­ta tillverkaren och TV-appa­rater och Xiao­mi har köpt 65 168 803 ande­lar vilket motsvarar 0,48 pro­cent av bolaget. Tanken med samar­betet är att utveck­la ny teknik till­sam­mans i framti­da TV-appa­rater som, pre­cis som idag ska säl­jas till ett väldigt överkom­ligt pris.

TCL säger i ett pressmed­de­lande:

“Xiaomi’s invest­ment in our shares will strength­en the col­lab­o­ra­tion between the two com­pa­nies, and there­fore help to build a clos­er strate­gic part­ner­ship. The two com­pa­nies have shown a strong com­ple­men­tar­i­ty in their busi­ness. We believe Xiaomi’s strong prod­uct devel­op­ment and supe­ri­or R&D capa­bil­i­ties, com­bined with our rich sup­ply chain and pro­duc­tion expe­ri­ence, will form a strong indus­tri­al syn­er­gy effect. There­fore, we can joint­ly pro­mote the rapid growth of China’s smart home appli­ance indus­try and expand into the glob­al mar­ket.”

Käl­la Xiao­mi

Kommentarer