Android

Yubico lanserar lightning-kompatibel säkerhetsnyckel

Säg hej till YubiKey 5Ci

Idag visade bolaget Yubi­co upp en ny säk­er­het­sny­ck­el som kom­mer utrustad med en light­ning och USB-port.

YubiKey 5Ci är anpas­sad för både före­tag och pri­vat­per­son­er som vill ha en hård­varu­au­t­en­tis­er­ing till sina iOS, Android, macOS eller Win­dows-enheter. YubiKey funger­ar bland annat med 1Password, Bit­war­den, Last­Pass, Blog­ger, Drop­box och Okta. Jer­rod Chong, Chief Solu­tions Offi­cer på Yubi­co säger i ett pressmed­de­lande:

“Det är den förs­ta iOS-kom­pat­i­bla säk­er­het­sny­ck­eln på mark­naden som erb­jud­er en stark men ändå enkel aut­en­tis­er­ing och även ger en enhetlig upplevelse på andra mobi­la enheter, dator­er och lap­tops. I en allt­mer mobil­in­rik­tad värld, där använ­dar­na inte är bund­na till enda­tor eller tele­fon, spelar YubiKey 5Ci en vik­tig roll som en bär­bar root of trust, som bevis­ar att använ­daren är den de säger att de är, oavsett vilken enhet de befinner sig på.”

YubiKey 5Ci är utrustad med fler­talet pro­tokoll så som FIDO2/WebAuth, FIDO U2F, OTP (engångslösenord), PIV (Smart Card) samt OpenPGP. I press­re­leasen med­de­lar de även att något stöd för iPad Pro med USB‑C ännu inte är på plats. Priset för en YubiKey 5Ci lig­ger på 690 kro­nor och går att köpa idag på Yubi­co.

Kommentarer