Smarta Hem

Zoom rullas ut till Google Assistent displayer

Uppdatering släpps först till Google Nest Hub Max

Google med­de­lade tidi­gare att de skulle släp­pa stöd för tjän­sten Zoom till sin pop­ulära Nest Hub Max. Från och med måndag rul­las den­na upp­da­ter­ing ut till använ­dare i USA, Storbri­tan­nien, Kana­da och Australien.

Upp­da­terin­gen släpps läg­ligt nog inför den stun­dande jul­hel­gen då vi i år lär se kraftigt ökat använ­dande av just videosam­tal på grund av den rådande sit­u­a­tio­nen med Covid-19. Just använ­dan­det av tjän­sten Zoom har ökat enormt under året som gått och hjälpt till att hål­la kon­tak­ten mel­lan famil­jer, vän­ner och kollegor.

Funk­tion­aliteten ska bli till­gäng­lig genom att län­ka sam­man sitt Zoom och Google-kon­to. Därefter kan du använ­da tjän­sten genom fraser­na “Hey Google, join my next meet­ing” eller “Hey Google, start a Zoom call”. Att be sin rös­tas­sis­tent att star­ta sam­tal med ett enkelt röstkom­man­do och utan att behö­va tryc­ka på skär­men blir per­fekt när jul­baket är i full gång.

Förbättrade videosamtal i Nest Wifi

Utöver nyheten med Zoom med­de­lade Google ock­så att använ­dare av Google eller Nest Wifi även ska få en upp­da­ter­ing som pri­or­it­er­ar och för­bät­trar för videosam­tal via deras enheter.

Käl­la: Google

Kommentarer