Ljud & Bild

2021 års soundbars från LG har AirPlay 2

Även inbyggt stöd för Google Assistent och Amazon Alexa

LG pre­sen­ter­ade 2021 års mod­eller av sina sound­bars. Nytt är sup­port för Air­Play 2 och röstassistenter.

Desig­nen kän­ner vi igen från exis­terande mod­eller och de sto­ra nyheter­na är stöd för Air­Play 2 samt för Google Assis­tent och Ama­zon Alexa. Stödet för Air­Play 2 innebär att du kan ström­ma ljud från dina Apple-enheter som iPhone, iPad och Mac. Att du sedan även kan använ­da dessa som en smart rös­tas­sis­tent för ditt Google- eller Alexa-hem är extra bonus.

De snyg­gt des­ig­nade ljudlimpor­na från LG stöder även Dol­by Atmos och DTS:X för en ännu maf­fi­gare ljudup­plevelse. En funk­tion för “AI Room Cal­i­bra­tion” ser till att opti­mera ljudet i oli­ka miljöer så att ljudup­plevelsen blir så bra som möjligt i ditt hem. En del av mod­eller­na klarar även av Hi-Res Audio för loss­less play­back i 24-bit/96kHz.

Samar­betet mel­lan LG och Merid­i­an Audio fort­sät­ter vilket bor­gar för bät­tre ljudupplevelser.

LG-Soundbar-SP9YA-scaled

Värt att näm­na ock­så är att man slår ett slag för håll­barhet genom att en del av mate­ri­alet som använts vid pro­duk­tio­nen är åter­vun­net. Även för­pack­ningar­na är tillverkade av åter­vun­net mate­r­i­al. För det­ta ini­tia­tiv har man erhål­lit SGS Eco Prod­uct Certification.

De nya mod­eller­na SP11RA, SP9YA, SP8YA, SP7Y, och SPD7Y bör­jar säl­jas den­na månad på de fles­ta sto­ra mark­nad­er. Pris okänt i dagsläget.

Käl­la: LG

Kommentarer