Smarta Hem

Adaptive Lighting för Philips Hue släppt i Sverige

Kasta dig över programuppdateringen i Philips Hue-appen omedelbart

Philips Hue har pre­cis släppt en upp­da­ter­ing av appen för iOS vilket innebär att funk­tio­nen “Adap­tive Light­ing” för Home­K­it nu blir till­gäng­lig i Sverige.

Förs­ta steget är att lad­da ner den senaste upp­da­terin­gen av appen som har ver­sion­snum­mer: 3.44.1 och därefter är det dags att upp­dat­era din Hue Bridge.

adaptive lighting adaptive lighting

Adap­tive Light­ing är en funk­tion i Home­K­it som låter ljuset förän­dras över dagen, från var­mare på mor­gonen till kallare framåt kvällen och till slut min­imera det blå ljuset innan du går och läg­ger dig för nat­ten. När du upp­dat­er­at så ska du i Hem-appen kun­na väl­ja vil­ka ljuskäl­lor som ska använ­das för Adap­tive Lighting.

Vad tyck­er du om “Adap­tive Light­ing” — är det något för dig och upplever du någon skill­nad när det gäller välmåendet?

Kommentarer