Nyheter

Amazon.se kommer ha lager i Tyskland

och Eskilstuna

Det ser ut som att Ama­zon Sverige kom­mer använ­da lagret i Tysk­land och hyra en rejäl lokal i Eskilstuna.

Det är E‑handels experten Markus Variskko som ska hjäl­pa sven­s­ka hand­lare att säl­ja på Amazon.se som berät­tar. Han sit­ter på lite mer infor­ma­tion än vi andra och vad han förstått så ska lager­hanterin­gen fokuseras i Tysk­land och Eskil­stu­na. Ama­zon ska hyra ett lager på 15 000 kvadrat­meter i Kent-staden.

Ama­zon är hem­li­ga med när lanserin­gen ska ske, men giss­nin­gen kom­mer det ske under sep­tem­ber eller okto­ber månad så de hin­ner kom­ma igång innan Black Frai­day. Ama­zon ser ock­så ut att erb­ju­da sina sven­s­ka kun­der sam­ma funk­tion­er som på den amerikan­s­ka mark­naden. Vilket är ett Prime-kon­to som ger snab­bare lever­anser och extra erb­ju­dan­den sam­tidigt som hand­lare kom­mer få flera alter­na­tiv för att anslu­ta sig. Ama­zon står för lager, men pris­sät­tning och om hand­laren äger pro­duk­ten innan den säljs eller att Ama­zon köper in pro­duk­ten från hand­laren kan variera.

Via: Di Dig­i­tal.

Kommentarer