Nyheter

Android kan börja kosta pengar efter nytt EU-beslut

Google har idag pub­licer­at ett blog­gin­lägg där man höjer ett fin­ger för att Android kan upphöra att vara gratis, det­ta då EU har dömt Google till reko­rd­böter idag. Bötes­lap­pen lan­dade på 4,3 mil­jarder euro vilket motsvarar unge­fär 44,3 mil­jarder sven­s­ka kro­nor.

EU har slag­it fast att Google har miss­brukat mark­naden genom att tvin­ga tillverkare att installera Googles egna appar och sök­mo­tor om dom vill ha Android som oper­a­tivsys­tem på sina tele­fon­er. Google säger istäl­let att det­ta är ett måste då man har lagt ned flera mil­jarder dol­lar på utveck­lin­gen av Android genom åren.

Googles VD, Sun­dar Pichai skriv­er i blog­gin­lägget:

“Rapid inno­va­tion, wide choice, and falling prices are clas­sic hall­marks of robust com­pe­ti­tion and Android has enabled all of them. Today’s deci­sion rejects the busi­ness mod­el that sup­ports Android, which has cre­at­ed more choice for every­one, not less. We intend to appeal.” 

Google skriv­er även att använ­dare enkelt kan ta bort förin­staller­ade appar och byta både sök­mo­tor och web­bläsare till tred­jeparts-alter­na­tiv väldigt enkelt.

Removing and replacing preloaded apps

Google kom­mer att överk­la­ga domen så hur det­ta slu­tar åter­står att se, men före­taget har nu 90 dagar på sig att slu­ta tvin­ga tillverkare att installera deras appar. Vad tyck­er ni, är domen rim­lig eller är det ren galen­skap från EU:s sida? Skriv gär­na bland våra kom­mentar­er!

Via Google

Kommentarer