Apple

Apple bidrar med 100 miljoner dollar för mörkhyades rätt

Tim Cook menar allvar

Med all­var i blick­en berät­tar Tim Cook att Apple ska bidra med 100 miljon­er dol­lar för att hjäl­pa till i kam­p­en för mörkhyades rät­tigheter. Pen­gar­na ska gå till fonder som hjälper till med utbild­ning, ekono­mi och juridiska frå­gor.

Cook berät­tar ock­så om en ny utbild­ning i entre­prenörskap och pro­gram­mer­ing speciellt rik­tad till mörkhyade. De ska pre­sen­tera utbild­nin­gen på WWDC i år som går av stapeln 22 juni.

Videon kan ses på Apples Insta­gram och hem­si­da.

Käl­la: Apple

Kommentarer