Apple

Apple har köpt ett bolag som vill göra livet lättare för föräldrar som har barn med astma

Hälsoresan fortsätter

Apple har köpt start-up-bolaget Tueo Health som job­bade på en lös­ning för att hjäl­pa föräl­drar som har barn med ast­ma att över­va­ka och se tidi­ga symp­tom på ast­maan­fall.

Tueo Health utveck­lade en app som skulle fungera med kom­mer­siel­la and­ningssen­sor­er vilket gör att föräl­drar till barn som har ast­ma kan få en notis i tele­fo­nen om and­nin­gen är annor­lun­da när bar­net sover.

Vad exakt Apple planer­ar att göra med Tueo Health är fort­farande oklart, men det råder inga tviv­el om att Apples sat­sning på häl­sa bara är i start­gropar­na. Det finns ännu inga siffror på hur myck­et Apple beta­lade för start-up-bolaget.

Via CNBC

Kommentarer