Apple

Apple Podcasts låter dig nu söka på fler språk

Och visar host och guest-thumbnails i fler länder

Apple adder­ar nu fler språk till sin Pod­cast-app vilket gör att sökn­ing och sor­ter­ing blir enklare för lyssnaren.

Ord och per­son­er blir lättare att hit­ta och det kom­mer ock­så för­bät­tra försla­gen på pod­cast då vi får fler alter­na­tiv på sam­ma språk som vi lyssnat på tidi­gare, det­ta får även vi sven­skar. Sam­tidigt upp­dat­eras värd och gäst-bilder­na i flera län­der så vi enkelt kan klic­ka på pro­gram­ledarens bild och få upp alla andra pod­dar veder­börande med­verkar i — dock lig­ger Sverige inte med på den­na lista.

Nya språk:
Dan­s­ka
Hol­länd­s­ka
Fran­s­ka
Tys­ka
Japan­s­ka
Kore­an­s­ka
Nors­ka
Rys­ka
Span­s­ka
Sven­s­ka

Får stöd för värd och gäst­bilder:
Frankrike
Tysk­land
Japan
Ryssland
Spanien

Via: Apple Pod­cast Con­nect.

Kommentarer