Apple

Apple rapporterar sitt senaste kvartal

Överraskande bra och går ur med fler nyheter

Apple har klarat sig bät­tre än beräk­nat senaste kvar­talet. Trots mot­gån­gar med Covid-19.

Idag rap­porter­ar Apples sitt senaste kvar­tal som slu­tar på 59,7 mil­jarder dol­lar från april till juli i år. Det vis­ar sig vara en ökn­ing med 11 pro­cent jäm­fört med sam­ma kvar­tal för­ra året. Covid-19 har slag­it hårt mot Apple både när det kom­mer till tillverkn­ing och försäljn­ing men de klarar sig och har åter­häm­tat sig bra ekonomiskt.

De ser ock­så en kraftig ökn­ing i aktien och beslu­tar nu de att dela upp var­je aktie i fyra. Så alla som köper en aktie i dagsläget får erb­ju­dan­det 4 för 1, medans alla som redan äger akti­er så kom­mer deras aktieport­följ kor­rig­eras i antal innan 24 augusti och inköp till en fjärd­edel av priset star­tar sista augusti.

Det har dessu­tom ryk­tats en hel del om att lanserin­gen av näs­ta iPhone kom­mer förse­nas. Nu skriv­er Macru­mors att Apple kon­firmer­at dessa ryk­ten med att det kom­mer senareläg­gas några veck­or. Så istäl­let för bör­jan av sep­tem­ber blir det i slutet av sam­ma månad eller i bör­jan av okto­ber.

Det ser ut som Apple kom­mer över­l­e­va och vi kan nog över­l­e­va att behö­va vän­ta några veck­or extra på näs­ta iPhone.

Käl­la: Apple Pressmed­de­lande.

Kommentarer